Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Покана за дискусия

Покана за дискусия

На 3 септември т.г. на сайта на Министерството на здравеопазването е публикуван проект за Наредба за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.

Поради значимостта на темата за преструктурирането на лечебните заведения днес в броя публикуваме някои от текстовете от проекта.

Като отчитаме факта, че с реализирането на проектопредложенията се чертае нов вид облик на болничната мрежа, каним всички заинтересовани да изразят свои мнения, становища и коментари по предвидените промени.

Пишете ни сега – щом наредбата стане факт, ще бъде късно.

„Форум Медикус”

Проект

Наредба

за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

Чл. 1. Тази наредба урежда:

1. основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи;

2. условията и реда за откриване на структури за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в болниците за активно лечение;

3. реда и критериите за определяне на нивото на компетентност на клиниките, отделенията и медико-диагностичните лаборатории на лечебните заведения за болнична помощ.

Чл. 2. Лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи осъществяват видовете лечебни дейности, посочени в издаденото им разрешение от министъра на здравеопазването по реда на чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 3. (1) Лечебните заведения за болнична помощ осъществяват дейността си при спазване правата на пациента и:

1. в съответствие с утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика;

2. при осигуреност на лечебното заведение с медицински специалисти на основен трудов договор;

3. при наличие на определените в медицинските стандарти по т. 1  технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на съответното лечебно заведение;

4. при осигурено непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицинските специалности, посочени в разрешението, включително и на медицинска помощ при спешни състояния.

Чл. 5. (1) Многопрофилна болница е лечебно заведение, което има отделения или клиники най-малко по две медицински специалности.

(2) Специализирана болница е лечебно заведение, което има отделения или клиники по една медицинска или дентална специалност. В специализирана болница могат да се откриват структури и по специалности с преобладаваща хирургична, терапевтична, клинико-диагностична или друга насоченост и по анестезиология и интензивно лечение, осигуряващи осъществяването на специалността, по която болницата е специализирана.

(3) Медицинските и дентални специалностите по ал. 1 и 2 са специалностите от номенклатурата, определена с Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

(4) Минималният брой на леглата в многопрофилната болница е 60, а в специализираната – 30.

Чл. 6. (1) Болницата се състои от следните функционално обособени структурни блокове:

1. консултативно-диагностичен;

2. стационарен;

3. административно-стопански.

(2) В консултативно-диагностичния блок се включват:

а) консултативни кабинети;

б) медико-диагностични и/или медико-технически лаборатории;

в) отделения без легла;

г) спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа в случай, че болницата е разкрила такова.

(3) Стационарният блок включва клиники и/или отделения с легла, а при необходимост – и клиники/отделения без легла.

(4) Административно-стопанският блок се състои от административни, стопански и обслужващи звена.

(5) В болници, в които се извършват оперативни дейности, се създават необходимият вид и брой операционни зали.

(6) Лечебните заведения за болнична помощ могат да откриват аптеки за задоволяване на собствените си нужди.

Чл. 7. (1) Основно диагностично-лечебно структурно звено в лечебните заведения за болнична помощ е отделението (клиниката), което се състои от болнични стаи, диагностични кабинети, манипулационни зали и помощни помещения.

(2) Отделението (клиниката) се открива по определена медицинска или дентална специалност или по обособена дейност/дейности в определена медицинска/дентална специалност. В отделението (клиниката) могат да се извършват диагностично-лечебни дейности и от друга специалност, само ако това е допустимо от съответните медицински стандарти.

(3) В клиниката могат да се откриват отделения, когато това е предвидено в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

Чл. 8. (1) Броят и видът на болничните отделения (клиники) се определят според конкретните нужди на лечебния процес. Броят на леглата в отделенията (клиниките) не може да бъде:

1. по-малък от 5;

2. по-голям от 45 – за отделения (клиники) по специалности с терапевтична насоченост;

3. по-голям от 35 – за отделения (клиники) по специалности с хирургична насоченост.

(2) Изискването за минимален брой легла не се отнася за отделенията (клиниките) за интензивно лечение и за оказване на родилна помощ.

Чл. 9. (1) В зависимост от нуждите на диагностично-лечебния процес в болницата, дейността по специалностите медицинска имунология, образна диагностика, трансфузионна хематология и клинична патология може да се извършва в лаборатории и/или отделения при спазване на изискванията на съответния медицински стандарт.

(2) Дейностите по химиотерапия, лъчетерапия, физиотерапия, съдебна медицина, диализно лечение, анестезиология и по всяка друга специалност, с изключение на спешната медицина, които изискват престой на пациента, не по-дълъг от 12 часа се осъществяват в отделения без легла.

Чл. 14. (1) В многопрофилните лечебни заведения за болнична помощ- търговски дружества със смесена държавна и общинска собственост в капитала, задължително се създават патологоанатомично отделение без легла, спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа и отделение по трансфузионна хематология.

(2) В патологоанатомичното отделение на лечебните заведения по     ал. 1 задължително се създава зала за аутопсии и се осъществява пълния обем дейност по клинична патология, съгласно съответния медицински стандарт.

(3) Лечебните заведения по ал. 1 задължително осигуряват осъществяването на дейност по съдебна медицина, като създават отделение по съдебна медицина без легла или възможности на патологоанатомичното отделение да извършва съдебномедицински eкспертизи.

Чл. 16. (1) В многопрофилните и в специализираните болници за активно лечение могат да се откриват отделения (клиники) за долекуване и продължително лечение или рехабилитация.

(2) Отделенията (клиниките) по ал. 1 могат да осъществяват дейност по специалности, по които лечебното заведение има разрешение да осъществява дейността си.

(3) В отделенията (клиниките) по ал. 1 може да се осъществява лечебна дейност по различни специалности, ако те са с една и съща насоченост (терапевтична или хирургична) и ако не се нарушават правилата за асептика и антисептика.

Чл. 17. (1) В отделенията (клиниките) за долекуване и продължително лечение или рехабилитация се извършват дейности по продължаване лечението на пациенти, което в острата фаза на заболяването е осъществено в друго отделение (клиника) на болничното лечебно заведение или в друга болница за активно лечение.

(2) В рамките на едно отделение (клиника) не могат да бъдат извършвани дейности по долекуване/продължително лечение/рехабилитация на деца и възрастни.

(3) Минималният брой на леглата в отделение (клиника) за долекуване и продължително лечение или рехабилитация е 5, а максималният – 20.

Чл. 18. (1) Клиниките, отделенията и медико-диагностичните лаборатории на болниците за активно лечение имат нива на компетентност.

(2) Нивото на компетентност включва вида и обхвата на осъществяваната лечебна дейност, както и капацитета на съответната болнична структура.

(3) Нивото се определя в съответствие с утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 19. (1) Нивата  на компетентност на клиниките, отделенията и медико-диагностичните лаборатории са: първо, второ и трето, като най-ниското ниво е първо. За някои специалности нивата  на компетентност на клиниките, отделенията и медико-диагностичните лаборатории са само второ и трето или само трето.

(2) Нивото на компетентност на конкретна клиника/отделение/лаборатория се определя при отчитане изпълнението на следните показатели:

1. минимален брой лекари за клиника/отделение/лаборатория за съответното ниво за съответната специалност;

2. минимален брой лекари със специалност за клиника/отделение/лаборатория за съответното ниво за съответната специалност;

3. минимален брой лекари със специалност и допълнителна квалификация за клиника/отделение/лаборатория за съответното ниво за съответната специалност;

4. минимален обем дейност на клиника/отделение/лаборатория за съответното ниво за съответната специалност;

5. минимална компетентност на клиника/отделение/лаборатория за съответното ниво за съответната специалност;

6. минимална обезпеченост с апаратура на клиника/отделение/лаборатория за съответното ниво за съответната специалност;

7. минимални изисквания за обезпечаване на дейността на клиниката/отделението с дейност от други медицински специалности.

(3) Показателите по ал. 2 са конкретизирани за всяка медицинска специалност в съответния медицински стандарт.

(4) Изпълнението на показателите по ал. 2, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 се отчита към датата на проверката по чл. 47, ал. 3 от Закона за лечебните заведения.

(5) Изпълнението на показателя „минимален обем дейност” се отчита за последната приключила календарна година.

(6) Показателят „минимален обем дейност” не се отчита и не се взема предвид при проверка за издаване на разрешение или за промяна в разрешение на новосъздадено лечебно заведение или негова структура.

(7) Изпълнението на показателите по ал. 2 се отчита от РЦЗ в карта на съответствието, по образец, съгласно Приложение № 2.

Чл. 23. (1) Лечебното заведение за болнична помощ осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицински специалности, съгласно разрешението за дейност, включително и на медицинска помощ при спешни състояния.

(2) Финансирането на медицинската помощ при спешни състояния по ал. 1 се извършва по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната календарна година.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. До влизане в сила на методиката по чл. 23, ал. 2, Министерството на здравеопазването заплаща за оказаната медицинска помощ на пациенти в спешно състояние, които са преминали през спешно отделение с престой до 24 часа и не са хоспитализирани по ред, определен от министъра на здравеопазването.

§ 2. В Наредба № 14 от 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит” (обн., Д.в., бр. 34 от 2010 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1.в чл. 8, след думата „участват” се добавя „по изключение”;

2.в чл. 9 се създава нова ал. 5:

„(5) Националните консултанти участват в състава на комисиите по ал. 1 по изключение.”

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и отменя Наредба № 29 от 23 ноември 1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи (обн., ДВ., бр.108 от 1999 г., изм., ДВ., бр. 80 от 2000 г., изм., ДВ., бр. 61 от 2001 г., доп., ДВ., бр. 99 от 2003 г., изм., ДВ., бр. 7 от 2007 г., изм., ДВ., бр.55 от 2008 г., изм., ДВ., бр.60 от 2010 г.)

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.