Вие сте в: Начало // Всички публикации // За корупцията, контрола и Инспектората

За корупцията, контрола и Инспектората

Въпрос на народния представител Явор Хайтов за общата политика и стратегия по предотвратяване на корупционните практики и превантивни действия от страна на МЗ.

Отговор на министър Москов:

– В постъпилото запитване конкретно поставените въпроси са:

- Каква е оценката по отношение на корупционния риск, извършена от инспектората?

- Какви мерки са предприети за ограничаване на корупционния риск в Министерството на здравеопазването (МЗ)?

- Какви прояви на корупция са установени в МЗ и в сферата на здравеопазването през календарната 2015 г.?

- Какви мерки са предприети за подобряване на неефективната работа на администрацията?

В отговор ще започна с факта, че с Решение № 230 на Министерския съвет от 09.04.2015 г. е приета Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г., която в Приоритет 1 „Изграждане на ефективна система от антикорупционни органи и звена“, т. 5 от мерките предвижда „засилване на независимостта, капацитета и правомощията на инспекторатите като важни административни инструменти за превенция на корупцията“.

Инспекторатът е създаден и извършва дейността си на основание чл. 46 от Закона за администрацията. Функциите на инспектората са разписани в закона и в чл. 20 от Устройствения правилник на МЗ. Те могат да се групират по следния начин:

административен контрол, мониторинг, изпълнение на мерките на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г., осъществяване на контрол и извършване на проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и изготвяне на доклади за изпълнение на задълженията по чл. 12 от закона от служителите в министерството, ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет и представители на държавата в органите на управление или контрол на лечебните заведения – търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие в капитала и др.

Инспекторатът е на пряко мое подчинение и основната му цел е да осигурява необходимата обратна връзка относно: процеса на спазване и изпълнение на нормативните актове и вътрешните документи; да предоставя обективна информация с анализ и оценка на ефективността на административната дейност към определен момент на звената в структурата на МЗ и второстепенните разпоредители с бюджета и да формулира препоръки за непрекъснатото й усъвършенстване.

В изпълнение на Приоритет 5 „Освобождаване на гражданите от дребната корупция“, мярка 5.6 „Разработване и утвърждаване на секторен антикорупционен план за системата на здравеопазването“ от плана за изпълнение на мерките от Националната стратегия, Инспекторатът събра предложения за антикорупционни мерки от всички структури в системата на МЗ, които бяха обобщени, систематизирани и анализирани и на тяхна база бе изготвен и утвърден от министъра Секторен антикорупционен план в системата на здравеопазването.

Като отговорна структура за изпълнение на мярка „Оценка на корупционния риск на структури в системата на здравеопазването“ е определен Инспекторатът на Министерството на здравеопазването.

В изпълнение на тази мярка през 2015 г. в МЗ е разработена и утвърдена Методика за оценка на корупционния риск от инспектората, която отчита спецификите на системата и може да се прилага освен в министерството и във всеки от второстепенните разпоредители с бюджета.

С разработения проект на методика са направени оценки на корупционния риск в МЗ и в още две пилотни структури от системата – Изпълнителната агенция по лекарствата и Националния център по обществено здраве и анализи, с предполагаеми нива на корупционен риск, които се потвърждават при прилагането ѝ, с което се установи, че методиката действа.

В края на 2015 г. е възложена проверка на трети тип структура в системата на здравеопазването, с предимно контролни функции и функции по предоставяне на услуги – Регионалната здравна инспекция в София-област. Установено е ниво на корупционен риск „високо“ и са дадени препоръки за намаляване на факторите, които имат силно влияние върху индикаторите с определено ниво на корупционен риск „средно“ и „високо“.

През 2016 г. Инспекторатът е планирал още 3 проверки за оценка на корупционния риск, две от които са в процес на изпълнение.

В началото на 2015 г. е извършен от Инспектората функционален анализ на министерството, при който служителите са използвали набор от утвърдени техники в международната практика. Акцент е поставен върху релевантността на политиките, функциите и организационното структуриране, както и на ефективността с оглед подобряване на стратегическото планиране и ефикасността, с оглед оценка на използваните ресурси и постигнатите резултати.

При извършване на проверките Инспекторатът е дал целенасочени препоръки за промени в нормативната уредба, оптимизиране на процедури и процеси, уеднаквяване на стандартите и механизмите за подаване и обработване на сигналите за корупция от гражданите и бизнеса.

Провеждат се обучения на служителите с цел придобиване на знания и умения за изработване на правилна реакция, когато са изправени пред различни етични дилеми при изпълнение на служебните си задължения, както и когато стават свидетели или са получили информация за различни корупционни практики и схеми.

Други мерки с антикорупционна насоченост в МЗ:

- в процес на актуализация е Етичният кодекс на служителите;

- в процес на разработване са вътрешни процедури с цел ограничаване на човешкия фактор при предоставяне на административни услуги;

- поетапно се преминава към безхартиен документооборот;

- извършва се анализ на регулаторните режими с цел тяхното облекчаване;

- поетапно се преминава към предоставяне на услуги по електронен път;

- извършва се анализ на административните услуги, предоставяни от регионалните здравни инспекции, с цел унифициране на процедурите за тяхното предоставяне;

- извършва се анализ за съвместимост на множеството поддържани в министерството регистри;

- предприети са действия за преминаване към Комплексно административно обслужване и за създаването на Електронна здравна карта;

- приета е Наредба № 10 от 2.12.2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от НЗОК.

От март т.г. функционира Единната национална платформа за търговия с лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в България. Болниците вече няма сами да договарят с доставчиците цени за малки количества лекарства, а ще изпращат нуждите си към националната платформа. Системата ще обединява всички получени заявки за всеки отделен медикамент и ще търгува общите количества. 150 лечебни заведения досега са се включили в системата. Тя значително ще намали разходите на болничните заведения за лекарства. В тази система ще имат възможност да участват всички лечебни заведения на територията на страната, както и регистрираните доставчици. Лекарствата ще се търгуват по международно непатентно наименование. Доставчиците, които искат да участват, също ще трябва да се регистрират. По време на търговете те няма да могат да виждат кой е възложителят на обществената поръчка за даден медикамент, но ще могат да виждат достигнатата най-ниска цена.

В регионалните здравни инспекции с вътрешни правила е въведен ротационен принцип на инспекторите при осъществяването на държавния здравен и противоепидемичен контрол (предстои неговото нормативно утвърждаване); въведена е възможност за заплащане на услугите по банков път; извършен е анализ на регулаторните режими и са изготвени конкретни предложения за нормативни промени с цел облекчаването им; със заповед на съответния областен управител представители на регионалните здравни инспекции са включени като членове в областните обществени съвети за превенция и противодействие на корупцията; поетапно се преминава към предоставяне на услуги по електронен път; разписани са вътрешни правила за извършване на повторни проверки. С цел подобряване на взаимодействието между отделните структури представители на инспекциите взимат участие в създадените междуинституционални комисии. Въведена е и функционира „Единна информационна система на медицинската експертиза в България“.

В Изпълнителната агенция по лекарствата е внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност; агенцията е атестирана за внедрена система за управление съгласно изискванията на ISO 2005 в OMCL; прилагат се подходи за управление на риска; разработени са и действат процедури за информационна сигурност.

В Изпълнителната агенция по трансплантация е реализиран проект „Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ“, финансирана по Оперативна програма „Административен капацитет“. С проекта са разработени и внедрени онлайн административни услуги с цел улесняване на работата и намаляване на човешкия фактор; реализиран е Проект „Изграждане на информационно-комуникационна среда, поддържаща база данни за трансплантациите на органи, тъкани и клетки“, финансирана по Оперативна програма „Административен капацитет“. В резултат на проекта са дигитализирани публичните и служебните регистри, поддържани от ИАТ. Създадена е интернет среда, осигуряваща необходимата свързаност между отделните лечебни заведения, тъканни банки и репродуктивни центрове с цел постигане на комплексно административно обслужване; осигурена е възможност за онлайн подаване на данни, които автоматично постъпват в регистрите; инициирани са предложения до МЗ за изменение и допълнение на нормативни актове с цел: намаляване намесата на човешкия фактор, намаляване на нормативните затруднения при вписване на обстоятелства и данни за чужденци в регистрите на лечебните заведения и тези на агенцията, премахване на затрудненията при предоставяне на медицински услуги, свързани с трансплантацията на органи, тъкани и клетки на донори и реципиенти – чужденци, премахване на предпоставките за възникване на проблеми при вписването в регистрите на ИАТ и на лечебните заведения на данни на чужденци, на които са извършени трансплантационни дейности на територията на Република България.

В Националната експертна лекарска комисия в процес на изготвяне и въвеждане са единни стандарти по отношение подготовката на хора с увреждания за медицинска експертиза, като под „единен стандарт“ следва да се разбира задължителен пакет от минимум медицински изследвания, които доказват съответната диагноза, както и величината на степента на увреждане; внедрена е Единна информационна система на медицинската експертиза, разработена по проект BG051PO001-6.2.12-C001, с помощта на Европейския социален фонд, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Ето и част от препоръките, дадени в докладите на Инспектората, във връзка с подобряване на неефективната работа на администрацията, по които са предприети мерки:

- Програмите и проектите, които се инициират, разработват и реализират от МЗ, да обслужват дългосрочни, устойчиви стратегически приоритети, които да не се променят с всяка смяна на политическо и високо административно ниво, т. е. „Парите да следват политиките“;

- Всеки проект да бъде ресурсно осигурен, в т.ч. и да бъде нормативно и материално осигурен, вкл. с административен и управленски капацитет;

- Да се разработят вътрешни правила и стандартни оперативни процедури за програмиране, кандидатстване, управление и изпълнение и контрол на проекти и програми, които трябва да съответстват на приложимата нормативна уредба.

- Да се изгради обща информационна система за всички проекти и програми, по които МЗ е бенифициент или орган по управление, която да съдържа информация за договора, срок за реализация, подробен бюджет, екип и структура за управление, обществени поръчки, финансово и техническо изпълнение, индикатори за изпълнение и индикатори за резултат и устойчивост;

- Да се направи нарочен анализ на сигналите за нередности по обществените поръчки в МЗ и изработените коригиращи мерки да бъдат въведени във вътрешните правила;

- Да се разработят нови вътрешни правила за заплатите и възнагражденията на служителите в МЗ, които адекватно да отразяват приложимата нормативна уредба, в т.ч. заплащането при управлението и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС, и те да се прилагат унифицирано за всички програми и проекти;

- Да се актуализират целите и приоритетите на звената, работещи по програми и проекти, функционални и длъжностни характеристики; да се прецизират функциите на отговорните дирекции;

- Служителите, определени със заповед на министъра, които изпълняват дейности по проекти в част от работното си време, да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати само въз основа на оценка за изпълнението на длъжността. Авансовото заплащане на работната заплата за времето, съответстващо на работното време по проекта/програмата, да се възстановява във фонд работна заплата след верифициране и възстановяване на суми от проектите/програмите, с което да се формира резерв за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за всички служители.

Препоръки за дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита:

- Да се измени и допълни Правилникът за устройството и дейността на НЦРРЗ. При формулиране на областите на дейност на националния център да се акцентира върху обстоятелството, че той е част от националната система за аварийна готовност и аварийно реагиране при радиационни аварии и тероризъм и е единственото здравно заведение в страната с компетентност за оценка на тежестта на радиационното увреждане на пострадалите и определяне на дозата на облъчване чрез биологична дозиметрия с всички произтичащи от това функции и отговорности.

- С оглед оптимизиране на дейностите при изпълнение на националната здравна политика и констатирани припокриващи се правомощия с Изпълнителната агенция по околна среда да се направи пълен преглед на функциите и дейностите, осъществявани от националния център.

- Дейностите на НЦРРЗ, свързани със здравно-радиационния контрол, да се ограничат до обекти с национално значение и да се освободи ресурс за оказване на методическа помощ на РЗИ.

- В здравното заведение следва да останат дейности, които са присъщи на научна организация, а чисто изпълнителските функции да се прехвърлят към РЗИ.

- Центърът да се преструктурира по чл. 60 от Закона за администрацията.

- Да се оптимизира числеността.

- Установени са нарушения при изплащане на допълнителни възнаграждения с непостоянен характер в нарушение на трудовото и гражданското законодателство и без ясни правила и критерии;

- Установен е голям процент на работещи пенсионери и е направена препоръка за поетапно обновяване на академичния състав.

Препоръки за дейността на Националния център по наркомании:

- С оглед ефективно осъществяване на дейността на лабораторията на НЦН и осъществяване на научна и научноизследователска дейност в областта на наркотиците и наркоманиите, както и поради липса на капацитет за управлението ѝ е предложено след преценка на компетентната дирекция от специализираната администрация на МЗ, тя да се прехвърли към НЦОЗА.

- Националният център да се преструктурира със статут на администрация по чл. 60 от Закона за администрацията или да се влее в НЦОЗА поради неефективност на дейността и липса на административен капацитет.

- Да се разработи проект на нормативна уредба за механизмите, принципите и начина на функциониране на публичната информационна система в областта на наркотиците и наркоманиите с ясно определяне на задълженията и отговорностите на участниците в процеса на събиране, обработване, анализиране и разпространение на информация и изготвяне на годишен доклад за състоянието и проблемите, свързани с тях, като част от обединената европейска информационна система.

- Да се търсят възможности за изграждане на съвременна публична информационна система.

- Да се разработят стандартни оперативни процедури за осъществяване на функциите и дейностите на НЦН.

- Да се създадат условия за увеличаване на административния капацитет.

Вследствие на честа смяна на управленското ниво в министерството са натрупани нерешени проблеми, утвърдени са недобри практики. С цялата си дейност служителите в Инспектората се стремят да постигнат законосъобразно и ефикасно функциониране на администрацията чрез въвеждане на адекватни механизми за осъществяване на контрол; осъществяват превантивен контрол за ограничаване на грешките, нередностите, нарушенията, злоупотребите и корупционните практики, работят за подобряване на координацията между звената в министерството и между министерството и второстепенните разпоредители.

Във връзка с проверка дейността на консултативни съвети по чл. 21 от Закона за администрацията, създадени към Министерския съвет, за които МЗ изпълнява функции на секретариат или осигурява административно и технически дейността им и други съвети, създадени към министъра на здравеопазването, са дадени препоръки за промени на нормативни документи и правилници с оглед оптимизиране на дейността им.

Общо 10 доклада на Инспектората за 2015 и 2016 г. са изпратени на прокуратурата, СДВР или ДАНС: РЗИ-Кюстендил; ЦСМП – София-област; Център „Фонд за лечение на деца“; НЦРРЗ; Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация ЕАД, София; УМБАЛ „Света Анна“ АД, София; МБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ АД, Стара Загора; МБАЛ Благоевград АД и за нарушения от служители на Министерството на здравеопазването.

Извършени са две съвместни проверки с други компетентни дирекции по администриране на процесите, осъществявани при извършване на инвентаризация, бракуване, трансформиране и унищожаване на дълготрайни материални и нематериални активи и материални запаси и инвентаризация на канцеларски материали, консумативи, инвентар и други материали в МЗ. От проверките са установени липси в размер на около 1 млн. лева.

При извършената административна проверка на процесите, осъществявани при извършването на инвентаризация, бракуване, трансформиране и унищожаване на дълготрайни материални и нематериални активи и материални запаси в Министерството на здравеопазването са установени незаконосъобразни действия от служители в МЗ.

В хода на проверката се установи, че със Заповед № РД-02-68/08.05.2014 г. на министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева е определена оперативна инвентаризационна комисия, с включен външен оценител на машини и съоръжения, която да извърши инвентаризация на медицинско оборудване, находящо се в склад в кв. Казичене, като за констатираните негодни активи да се състави предложение за брак, а за резултатите от проверката да се изготви доклад. Имуществото, обект на издадената заповед, е безвъзмездно предоставено употребявано медицинско оборудване и консумативи, отнети в полза на държавата от Агенция „Митници“, на обща стойност 753 930 лв. Предоставянето на Министерството на здравеопазването е извършено със Заповед № ЗМФ-430/08.04.2013 г. на министъра на финансите. При проверката бе установено:

- Предоставените активи са съхранявани една година в склад, за което МЗ е заплатило наем в размер на 26 280 лв. с включен ДДС;

- Част от движимите вещи и консумативи са безвъзмездно предоставени със заповеди на министър Андреева на общински лечебни заведения в Мадан и Кнежа, с балансова стойност съответно 52 813 лв. и 371 342 лв., а с договор за временно ползване срещу заплащане на наемна цена – на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София-област“ ЕООД, с балансова стойност 6205 лв.;

- В хода на проверката бе установено, че само част от описаните движими вещи в заповедта с балансова стойност 39 880 са получени от общинска болница Мадан. В същото време от баланса на МЗ са отписани всички активи, което по същество е пряка индикация за незаконосъобразно поведение и за нанасяне на имуществени вреди;

- В министерството са получени общо 34 мотивирани заявки за предоставяне на част от употребяваното медицинско оборудване и консумативи, но не са открити документи, които да обуславят защо тези заявки не са били уважени. В този смисъл описаните по-горе действия могат да бъдат квалифицирани като злоупотреба със служебно положение;

- Въпреки че няма безспорни данни, че имуществото с балансова стойност 328 014 лв. е негодно, ненужно и неизползваемо, с резолюция на министър Андреева то е ликвидирано без насрещни финансови постъпления в бюджета на министерството. Само стойността на извозената хартия е в размер на 73 526,50 лв. Разпореждането на министър Андреева е довело до причиняване на щети в особено големи размери. Подобно поведение е основание за носене на наказателна отговорност за разпиляване на предоставеното за управление имущество и би могло да бъде подведено под наказателна отговорност при довеждане на фактите до знанието на компетентните органи за провеждане на наказателно преследване като законен повод, по смисъла на чл. 208, ал. 1, т. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс.

В резултат на извършените проверки от Инспектората и изпълнените препоръки, с които са прекратени недобри практики, проверяваните обекти отчитат оптимизиране на административните процеси, което води и до превенция на корупционните процеси, положителен финансов ефект и намаляване на разходите за осигуряване на дейността им:

- В Столичната регионална здравна инспекция в резултат на усъвършенствани процеси по управление на риска и контрола, прилагане на систематичен подход за планиране, организиране, провеждане, оценяване и подобряване ефективността на процесите, свързани с дейността, с цел оптимизиране структурата по управление са оптимизирани разходите за текуща издръжка в размер на 80 000 лв.;

- В Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, вследствие на оптимизиране на процесите по административно-наказателната дейност е постигнат ръст на събраните имуществени санкции в размер на 221 000 лв.;

- В Националния център по трансфузионна хематология са оптимизирани разходите за дейността общо в размер на 1 368 000 лв., което се дължи на оптимизация на персонала; предприети действия за подобряване на организацията, свързана с условията за разплащане между центъра и неговите контрагенти;

- Центърът за спешна медицинска помощ в София е оптимизирал разходите си в размер на 586 400 лв. в резултат на въведена ефективна организация по мониторинг и контрол на дейностите и процесите в центъра и анализиране с цел прецизиране на сключените договори, съдържащи условия, незащитаващи интересите на центъра;

- УМБАЛ „Св. Анна“ АД, гр. София, е оптимизирала разходите си за дейността общо в размер на 1 590 000 лв., което се дължи на разработени ефективни контролни дейности, подробно регламентиращи съответните процеси, включващи: заявяване и получаване на лекарствени продукти и медицински изделия; външни услуги по управление на опасни болнични отпадъци; заявяване и доставка на канцеларски материали; абонаментни услуги за поддръжка на медицинска апаратура; поддръжка на хардуер и софтуер; прецизирани консултантски и граждански договори;

- Специализираната болница за активно лечение по белодробни болести „Св. София“ ЕАД, град София, е подобрила финансовия си резултат в размер на 80 000 лв. в резултат на привеждане на вътрешните актове в съответствие с нормативната уредба;

- Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести в Троян“ е намалила разходите си в размер на 28 895 лв. в резултат на въведените добри практики по управление на процесите.

- УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД отчита намаление на разходите в общ размер на 8 380 000 лв. в резултат на изготвени нови и актуализирани вътрешнонормативни документи в съответствие с действащата нормативна уредба, прецизиране на договорите, касаещи наемните отношения на дружеството в качеството му на наемодател, ревизирани договори за консултантски и външни услуги, оптимизиране на човешките ресурси, въведени механизми за сключване на договори, защитаващи интересите на лечебното заведение, въведени контролни дейности с цел предотвратяване на злоупотреби и презапасяване с лекарствени продукти и медицински изделия, прекратени погрешни и нецелесъобразни практики при сключване на граждански договори.

Проверките на лечебните заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, са извършени по мое разпореждане с цел идентифициране на индикатори за разпознаване на корупцията, намаляването ѝ и изграждане на ефективна система за превенция и противодействие на корупцията.

През 2015 г. седем инспектори от Инспектората участваха в обучения на теми „Инструменти за противодействие на измамите и корупцията“ и „Механизъм за оценка и приложение на мерки за противодействие на корупцията при предоставяне на административни услуги и при функционирането на регулаторните режими в работата на централната администрация“.

С цел повишаване на ефективността от прилагане на Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси и превенция на конфликта на интереси Инспекторатът организира съвместно с Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси обучение на служителите в МЗ на тема „Актуални въпроси по прилагането на Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси“. В семинара взеха участие служители от различни структури в министерството, в това число и 8 инспектори от Инспектората.

Изградена е добра практика за взаимодействието на Инспектората на МЗ с Главния инспекторат към МС и взаимодействие със специализирани контролни органи – АДФИ, Сметна палата, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, НАП, НЗОК, КПУКИ И КЗЛД, които подпомагат инспектората с цел повишаване на ефективността от работата за контрол върху администрацията.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.