Вие сте в: Начало // Всички публикации // Поуки от една проверка

Поуки от една проверка

Във връзка с получения окончателен доклад от проверката на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ в болница „Софиямед“ и констатираните нарушения министър Москов разпореди да бъде извършена и незабавна проверка от страна на Столична регионална здравна инспекция. Проверката на СРЗИ трябва да установи дали Отделението по неонатология на лечебното заведение отговаря на второ ниво на компетентност съгласно медицинския стандарт по неонатология, утвърден с Наредба №13 от 23 юли 2014 г. При констатиране на несъответствия министърът ще понижи нивото на компетентност на отделението. На база окончателния доклад от проверката на ИАМО на болницата ще бъдат наложени всички предвидени в закона санкции, съобщиха от пресцентъра на МЗ на 5 май т.г.

Констатации от проверката на ИАМО

1. Установено е несъответствие между Разрешение за осъществяване на дейност № МБ-378/30.12.2014 г. на Министерството на здравеопазването и  Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „Софиямед” ООД.

2. Правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на неонатология в Отделение по акушерство и гинекология с дейност по неонатология при МБАЛ „Софиямед” ООД не е утвърден от управителя на ЛЗ и не е актуализиран към периода на проверката в съответствие с МС „Неонатология” от 2014 г.

3. Съгласно щатните разписания от 01.01.2014 г. и 28.04.2015 г. и трудовите договори на медицинския персонал ЛЗ не отговаря на изискванията за персонал в структурата по неонатология от второ ниво на компетентност съгласно МС „Неонатология”.

4. Акушерката Емилия Ковачева работи по трудов договор № 913/07.03.2014 г. и Договор за извършване на работа чрез личен труд от 28.03.2014 г. в УМБАЛ “Софиямед” ООД.

5. Договорът за извършване на работа чрез личен труд на Емилия Йорданова Ковачева и “МБАЛ Софиямед” ООД е подписан едностранно само от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. Организираните работни смени на ак. Ковачева от 24 часа включват 12 часа по основен трудов договор и 12 часа по Договор за извършване на работа чрез личен труд.

7. Констатирани са работни смени от 24 часа само по основен трудов договор.

8. Работните 12-часови смени в структурата по неонатология от второ ниво на компетентност са обезпечени с лекар и акушерка.

9. Нарушена е разпоредбата на чл. 189 от Закона за здравето – не са застраховани всички медицински специалисти, работещи в ЛЗ.

10. Никол Руменова Димитрова е родена на 14.04.2015 г. в 10.04. ч чрез цезарово сечение в АГО на УМБАЛ „Софиямед“ ООД. В оперативен протокол №118 от 14.04.2015г., представен чрез информационната система на УМБАЛ „Софиямед“, не са отразени размерите на плацентата, с което не са спазени изискванията на медицински стандарт „Акушерство и гинекология”.

11. Попълнената “Декларация за информирано съгласие на пациент” от майката на новородената Никол не съответства на “Образец на информирано съгласие за родители на здраво новородено дете” съгласно МС „ Неонатология”.

12. Извършен е преглед на новороденото след раждането, при който не са установени отклонения. Направени са назначения от дежурния лекар. Описано е състоянието на детето по часове със съответните декурзуси. Направена е имунизация срещу хепатит В.

13. Не е назначено и  извършено изследване на кръв, вкл. скрининг за фенилкетонурия, хипотиреоидизъм и вродена надбъбречнокорова хиперплазия съгласно задължителните изисквания на медицинския стандарт „Неонатология“.

14. В Историята на новороденото липсват документирани данни за проследяване обективното състояние на детето от дежурния лекар за времето от 8.30 ч. до 19.30 ч. на 18.04.2015 г., с изключение на декурзус, в който е отразено направеното кръвопреливане.

15. Данните, отразени в ИН, не кореспондират с данните от становищата на лекарите, участвали в диагностично-лечебния процес.

16. По време на проверката на комисията не бяха предоставени в пълен обем задължителните диагностично-лечебни алгоритми и алгоритми, приети от Българската асоциация по неонатология, което е изискване към процеса на осъществяване на дейност в неонатологично отделение съгласно медицински стандарт „Неонатология“.

17. Транспортът на детето е осъществен със санитарен автомобил, дежурен лекар и транспортен кувьоз на болница Токуда. В Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на структурата по неонатология няма разписани процедури, регламентиращи реда, начина и документирането на превеждане и транспорт на новородено в друго лечебно заведение за болнична медицинска помощ.

18. На комисията не бяха предоставени изисканите документи:

- документи, удостоверяващи заявление за настъпила промяна по обстоятелствата в Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-378/30.12.2014 г.;

- документи, удостоверяващи образование, придобита специалност и квалификации на двамата лекари в неонатология;

- Анекс/допълнително споразумение към договора за личен труд на Емилия Ковачева;

- документи, удостоверяващи оценката на риска и извършването на превантивна дейност по отношение живота и здравето на работещите /профилактични прегледи на персонала на лечебното заведение/;

- документи относно информираността на служителите от структурните звена на лечебното заведение, в които са монтирани устройства за видеонаблюдение;

- не бяха предоставени рапортна книга на акушерките, рапортна книга на акушерките по “граждански” договори и история на заболяването на майката Станислава Петкова Тонева – Димитрова. С писмо д-р Чобанова ни уведоми, че същите са предоставени в оригинал на разследващите органи;

- становище от д-р Димитрова.

По отношение установени данни за извършване дейности извън издаденото разрешение, предлагаме да бъде извършена допълнителна проверка и в случай че се установи извършване на медицински дейности извън разрешената дейност, срещу лечебното заведение да бъдат инициирани съответните административно-наказателни производства.

По отношение недостатъчния брой специалисти следва да бъде образувано съответното административно наказателно производство, а Министерството на здравеопазването да преразгледа така издаденото Разрешение за болнична медицинска помощ, в частта т. 2а – „Неонатология”, доколкото понастоящем лечебното заведение „покрива” едва първо ниво на компетентност по смисъла на медицинския стандарт.

По отношение нарушенията на трудовото законодателство: от една страна съставляват нарушение на утвърдения в ЛЗ Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред, което дава възможност да бъдат образувани съответните административно-наказателни производства.

От друга страна обаче, съобразявайки естеството и характера на установените пропуски /нарушения на трудовото законодателство, същите попадат в “приложното поле”/материалноправна компетентност/ на Главна инспекция по труда, поради което предлагаме същата да бъде сезирана по компетентност. Въпреки това изказваме становище, че подобна организация на труда и в частност на акушерката Ковачева по своето същество съставлява прикрит трудов договор – доколкото в него се определя работно време и работно място. По този въпрос следва да се произнесе горецитираната ГИТ.

По отношение видеонаблюдението – редът и начинът на уреждане на коментираното видеонаблюдение в ЛЗ повдига въпросите около необходимостта за въвеждане на нарочна форма на информирано съгласие към всички пациенти, респ. наличието/липсата на нарушени пациентски права. В тази си част настоящият доклад се явява и сигнал към Комисията за защита на личните данни.

Установени са пропуски в проведения лечебно-диагностичен процес на новороденото дете, установени са пропуски/нарушения на медицински стандарт „Неонатология”, медицински стандарт „АГ” и Закона за здравето. За същите ще бъдат инициирани съответните административно-наказателни производства.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.