Вие сте в: Начало // Всички публикации // Измерения на обществената грижа за възрастните хора

Измерения на обществената грижа за възрастните хора

На 28 октомври т.г. в конферентната зала на МБАЛ ”Д-р Атанас Дафовски”в Кърджали се проведе кръгла маса на тема: „Медико-социалните грижи за възрастните хора – потребности и практики“.

Повод бе 5-годишнината от откриването на хоспис „Добролюбие” към лечебното заведение.

В лекции, доклади и изказвания бяха разисквани темите за:

- Национални специфики на остаряването на населението в България;

- Европейски визии в подкрепа на възрастните;

- Социални услуги и медико-социални услуги и положителни практики, предлагани в община Кърджали;

- Палиативните грижи като модул от медико-социални грижи;

- Ролята на неправителствените организации в реализирането на социални услуги за възрастните хора.

С интерес бяха изслушани анализите на проф. Пенка Найденова и доц. Геновева Михова от Центъра за демографски изследвания на населението, на Евелина Милушева – директор на дирекция „Социални дейности” към  НС на БЧК, на д-р Димитър Димитров – председател на Българската асоциация по палиативни грижи, Пловдив. Свои мнения и коментари направиха д-р Соня Ангелова – директор на РЗОК в Кърджали, Жана Чакърова- Шукерска – директор на Секретариата на ОС на БЧК, г-н Красимир Ралев от „Социално подпомагане” в града, Нермин Мехмед от община Кърджали. Добри практики и належащи проблеми споделиха Марина Кирева – директор на хоспис „Червен кръст” и „Дом за стари  хора” в Кърджали, Снежана Сиракова –ръководител на движение “Ръка за помощ”при СОУ “П. Р. Славейков”в областния град.

Г-н Здравко Карамитев –управител на хоспис „Добролюбие”, описа опит, трудности и предизвикателства в петгодишната история на хосписа.

Д-р Тодор Черкезов – изп. директор на Областната болница, обобщи и анализира връзката между медицинските и социалните потребности на възрастните хора в аспекта на достъпа до медицински грижи за осигуряването на навременна и висококачествена лечебна рехабилитационна и медицинска грижа.

Препоръки

от участниците в кръглата маса на тема: „Медико-социалните грижи за възрастните хора – потребности и практики“

І. Към държавните законодателни и изпълнителни органи:

1. Подкрепяме приемане на Закон за възрастните хора и Закон за доброволчеството.

2. Предоставяне на достатъчно ресурси за развитие на програми за здравни и социални услуги за адекватна подкрепа на нарастващия брой възрастни хора и задоволяване на увеличените им нужди от обществена подкрепа.

3. Отделяне на специално внимание на нуждите от здравни и социални грижи за възрастните хора от селските общини и отдалечените населени места.

4. Разработване и провеждане на обучителни курсове по проблемите на дискриминацията и бюрократичното отношение към възрастните хора.

5. Увеличаване на стандартите за  издръжка на настанените в заведения. Включване на хосписите в списъка на социалните услуги в ЗСП.

ІІ. Към местните власти:

1. Създаване на възможности  възрастните хора да бъдат активни членове на своите общности – срещи в клубовете на пенсионерите, привличането им в заседания на общинските съвети, изграждане на групи за помощ и взаимопомощ.

2.  Издаване на общински справочници за социалните услуги на територията на общината и  полезна контактна информация за възрастните хора.

3. Подобаващо отбелязване на Деня на възрастните хора във всяка община (в Кърджали той може да бъде включен като един от Дните на града през октомври).

4. Провеждане на Дни на отворените врати на всички териториални институции за поставяне на проблеми от възрастните хора и решаването им от съответните институции.

5. Регионален форум по проблемите на стареенето и възрастните хора.

ІІІ. Към неправителствените организации:

1. Обединяване на усилията на всички неправителствени организации на територията на съответната област/община чрез собствени проекти и програми, насочени към решаването на проблеми на възрастните хора.

2. Създаване и подкрепа на доброволчески дейности, свързани с изграждането на групи за помощ и взаимопомощ от възрастни доброволци.

3. Обучаване на възрастните хора за ползване на новите технологии, включително интернет.

4. Организиране на обучения по първа помощ, за действия при бедствия, както и здравни беседи за профилактика на преобладаващите заболявания в напреднала възраст.

5. Организиране на посещения на социални и специализирани институции и осигуряване на солидарност между поколенията.

6. Активно включване на читалищата в съвместната дейност с неправителствените организации – провеждане на вечери-портрети на изтъкнати представители на хората от третата възраст.

ІV. Към медиите:

1. Целенасочена информираност на обществото по проблемите на възрастните хора в  социално-здравната сфера и за финансовата им сигурност.

2. Популяризиране  на добрите практики и участието на всички заинтересовани страни в решаването на проблемите на възрастните хора.

3. Изграждане на чувство за съпричастност, подкрепа и солидарност между поколенията на базата на лични съдби, опит и добри примери.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.