Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Здравеопазването – реалност pessima

Здравеопазването – реалност pessima

Протокол от едно заседание


Днес – 9 юни 2010 г., се проведе Общо събрание на колектива на МБАЛ в Пирдоп. Присъстваха шестдесет и двама души. На събранието беше поканена и присъства д-р Десислава Толинова – председател на ТД на БЛС в града. Бяха поканени и управителят на дружеството, и прокуристът, но те не присъстваха на събранието.

За водещ на събранието беше избрана д-р Тинтикова, за протоколчик – д-р Великов.

Поводът за събранието беше спонтанното и искрено възмущение на работещите в болницата лекари, медицински специалисти и помощен персонал от продължаващата вече няколко месеца агония на лечебното заведение. На събранието бяха разисквани основните проблеми, свързани с тежкото финансово състояние на болницата, която е поставена в невъзможност да изпълнява своята лечебна функция и доведена до ликвидация.

Обсъдени бяха следните проблеми:

1. Липсват медикаменти и консумативи, няма  храна и топла вода за болните и персонала.

2. На персонала не са изплащани заплати от април 2010 г. За предходните месеци възнагражденията на персонала се изплащат на части в минимални суми.

Основният акцент в изказванията на всички лекари и сестри, взели думата, беше, че болницата е поставена в невъзможни условия за работа. В аптеката на болницата има консумативи само за още два дни. Сметките на болницата са запорирани поради заведен срещу нея иск за неизплатени суми към доставчици. Персоналът е принуден да заплаща разходите си за транспорт, за да идва на работа, без да получава полагащото му се за това трудово възнаграждение.

Единодушно беше мнението, че това състояние заплашва здравето и живота както на болните, така и на колектива. Колективът не желае повече това да продължава и счита, че на района ни е нужна болница, която да функционира нормално, а не да бъде оставена бавно да загива. Колективът настоява да бъдат взети незабавни мерки както от ръководството на болницата, така и от общината като принципал, за стабилизиране на финансовото й състояние и възстановяване на нормалното й функциониране.

Предвид това бяха взети следните решения:

1. Целият персонал на болницата да подаде заявление за неплатен отпуск – 30 дни, считано от 14 юни т.г. поради неосигурени нормални условия на труд. За този период персоналът изисква да му бъде представен стабилизиращ план и визия за развитието на болницата. Да бъдат представени резултатите от извършващия се в момента одит на МБАЛ – дадените препоръки и заключения. Да бъдат изплатени всички трудови възнаграждения, дължими до момента.

Персоналът изисква от ръководството на болницата да заведе съдебен иск срещу РЗОК – София-област, за неоснователен отказ за сключване на договор по подадените през декември 2009 г. клинични пътеки поради въведените незаконни изисквания за двама специалисти. Такива искове са заведени и вече спечелени в съда от други болници в страната.

2. При неудовлетворение на всички подадени молби от страна на ръководството колективът обявява ефективни безсрочни протестни действия, считано от 21 юни 2010 г.

3. При неудовлетворение на исканията до 28 юни 2010 г. лекарският състав ще подаде колективно оставка, считано от тази дата.

Решенията бяха приети единодушно с 56 гласа за, 6 въздържали се.

В момента на събранието бяха подадени 55 /петдесет и пет/ заявления за неплатен отпуск, считано от 14 юни 2010 г. и входирани в деловодството на болницата.

Подаването на заявленията продължава…

Протоколчик: д-р Р. Великов

Отворено писмо от лекари специализанти

Уважаеми дами и господа,

С настоящото отворено писмо бихме искали да обърнем Вашето внимание към следния казус, касаещ настоящото положение и бъдещо развитие на младите български лекари, спечелили конкурси за придобиване на специалност.

Ние сме български лекари, завършили своето над 6-годишно обучение по медицина в България и решили да останат в своята страна, където да упражняват своята професия и да се развиват като добри български медици. Част от квалификацията и реализацията ни като лекари преминава и през специализация по съответна специалност.

В противоречие с практиката в страните от ЕС в България нашият труд не се счита за стаж, не се заплаща в една голяма част от случаите, не ни се полагат осигуровки и отпуск, няма система, която да гарантира ефективното ни обучение.

Частично разрешаване на проблема бе намерено с Наредбата на Министерство на здравеопазването за изменение и допълнение на Наредба 34 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, публикувана в брой 12 на „Държавен вестник” от 12 февруари 2010 г. Според промените лицата, които са спечелили конкурс на място за придобиване на специалност срещу заплащане, следва да получават възнаграждение за извършената от тях дейност в размер на минимум 1.5 минимални работни заплати.

Макар извършената промяна в Наредба 34 да разрешава само един от многото неразрешени въпроси в тази област, тя е важна за всеки специализант, спечелил място срещу заплащане. Парадоксално, но от момента на приемане на промените до днешна дата едва в няколко бази са започнали да правят нужното, за да приведат заложената нормативна промяна в практиката си.

За разрешаването на тази ситуация молим за съдействие. Като директори на болниците, които осигуряват здравето и живота на българските граждани, настояваме за съдействие бързо да бъде започнат диалогът между болници, висши учебни заведения и Министерството на здравеопазването, за да бъдат обсъдени проблемите с медицинските специализанти и да бъде намерен изход.

Чрез медиите се обръщаме и към обществото, тъй като този проблем не е проблем единствено на младите лекари. Той е и проблем на обществото, което всеки ден обсъжда проблемите на здравната реформа и квалификацията на българските медици, но не обръща никакво внимание на тези, които са решили да останат в България, за да се квалифицират и да се превърнат в онова, което обществото нарича „добри лекари”. А нима има общество, което не се нуждае от такива…

В духа на ползотворния дебат бихме искали да информираме, че в момента се учредява асоциация „Български лекари за европейски стандарт на специализация” към Българския лекарски съюз. Целта на организацията е да подпомага диалога между институциите и да защитава интересите на младите български лекари специализанти. Провеждат се и съответните консултации по отношение на защита правата на специализантите съгласно българското законодателство и директивите на ЕС.

Надяваме се общите усилия на директорите на базите, медицинските университети, Министерството на здравеопазването и на нашата амбиция на млади мотивирани хора да доведат до намиране на вариант за нормалното протичане на специализациите в България, в съответствие с практиките в ЕС.

Писмото е подписано от 276 души, които подкрепят исканията на специализантите.

Писмото е адресирано до 23 директори на лечебни заведения – бази за обучение на специализанти, до ректорите на висшите училища по медицина, до МЗ, Комисията по здравеопазване в НС, до БЛС, ФСЗ, както и до управителя на НОИ и до еврокомисаря по здравеопазване и защита на потребителите г-н Джон Дали.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.