Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Апаратурата, без която медицината не може

Апаратурата, без която медицината не може

В навечерието на Булмедика „Форум Медикус“ попита директори на областни болници как осигуряват за лечебните си заведения нова и модерна техника. Техника, която да гарантира стандартите, нивата на компетентност и най-вече – качеството на лечебно-диагностичния процес.


Габрово

Д-р Нели Савчева:

Стриктно следваме инвестиционната си програма

- През последните няколко години болницата в Габрово се сдоби с апаратура, която разширява диагностичните и терапевтичните възможности. От 2009 г. лечебното заведение разполага с ангиографски апарат, който през миналата година бе дооборудван с UPS устройство, за да се осигури непрекъснатост на работата. Кардиологичният сектор получи и два ехокардиографа, които бяха дарение от белгийска болница, с която си партнираме. Със средства от МЗ болницата се сдоби и с модерен дигитален рентгенов апарат. Преди две години изцяло бе обновено звеното по болнична стерилизация – днес то е оборудвано с най-съвременна апаратура и смея да твърдя, че е едно от най-модерните в страната. През миналата година закупихме нов ехограф и имунологичен анализатор, а през тази – нов колоноскоп. Успяхме да обновим и отделението по анестезиология и интензивно лечение, което отговаря на всички изисквания на стандарта за интензивно лечение.

И през тази година инвестициите в апаратура ще продължат. Предстои да обновим и преобородуваме микробиологичната лаборатория с апаратура за микробна идентификация и хемокултура. Работим и по четири проекта на Европейския съюз. Вече подписахме договор по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ за изграждане на нова информационна система.

Технологичното обновление е заложено в инвестиционната ни програма, която следваме стриктно въпреки задълженията на болницата. Ще уточня, че през тази година успяхме да покрием всичките си просрочени задължения. В инвестиционната програма балансираме между инвестициите в инфраструктура и в обновяване на апаратурата на болницата. Мога да обобщя, че в дългосрочна перспектива се стремим към баланс между собствените капиталови вложения и търсене на допълнително финансиране с европейски средства за осигуряване на повече съвременна апаратура.

Силистра

Д-р Даниела Костадинова:

Търсим нови възможности

- Бих оценила технологичното обезпечаване на нашата болница като добро. Разбира се, с условието, че в днешния динамичен свят всеки ден се появяват нови по-усъвършнствани апарати и всяка болница непрестанно се стреми да се снабди с най-доброто. Звената ни разполагат с необходимата апаратура, за да покрием нивото на компетентност. Единствената причина да не отговорим на изискванията за това ниво в ОАИЛ, спешно и урологично отделение, бе недостигът на специалисти.

Най-новите ни придобивки са рентгенова апаратура, скенер, ехографи, ендоскопска апаратура. Имаме амбицията да продължим непрекъснатия процес на осигуряване на нова техника. На този етап най-необходими са ни нов ехокардиограф, лапароскопска апаратура за АГ отделението, както и още ехографи. Търсим и възможности за финансиране по различни проекти. Кандидатствахме по проект на програмата за туберкулоза и се надявам по тази програма да получим още един рентгенов апарат за нуждите на пневмофтизиатричното отделение. Спечелихме проект на японското посолство за лапароскопска апаратура за отделението по хирургия.

Монтана

Д-р Цветан Тодоров:

Мощна материално-техническа база

Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Стамен Илиев” АД – гр. Монтана, е най-голямото лечебно заведение в Северозападна България. Разполага с 400 легла, разпределени в 22 отделения, от всички клинични и хирургични специалности.

Болницата притежава висококвалифициран медицински персонал – лекари, медицински сестри и лаборанти, които денонощно извършват лечение на пациенти с остри заболявания, травми, изострени и хронични заболявания, родилна помощ и оперативни интервенции. Към лечебното заведение се насочват и всички тежки и усложнени случаи от двете общински болници от областта.

Осигурява се непрекъсната високоспециализирана консултативна помощ за целия регион с водещи национални центрове и специалисти.

Болницата е на едно от първите места по финансово-икономически и чисто здравни показатели в страната:

- завърши 2011 г. с положителен финансов резултат;

- няма просрочени задължения към доставчици на медикаменти, медицински консумативи, апаратура или към други търговски дружества.

Лечебното заведение притежава мощна материално–техническа база. Диагностичният блок включва клинична, микробиологична лаборатория и отделение по образна диагностика с мултифункционален ехографски апарат и съвременен конвекционален рентгенов апарат, спирален 4-срезов скенер с изключително големи диагностични възможности. Отделението по хирургия и операционните зали са оборудвани със съвременна апаратура, включително и за лапароскопска хирургия. С трето ниво на компетентност е ОАИЛ, оборудвано е с най-модерна дихателна и регистрираща апаратура. Важно е да се отбележи, че Отделението по неонатология, което обслужва Северозападна България, е обезпечено със специализирана апаратура и отлична материално-техническа база. В Очното отделение са въведени: диагностика, консервативно и оперативно лечение на очните заболявания, както и лазер лечение; оперативно лечение на катаракта и чрез съвременния метод на ултразвукова факоемулсификация; диагностика на глаукомата чрез съвременна апаратура: компютърен периметър, пахиметър, безконтактен тонометър, голдмън тонометър.

Болницата спечели проект по Оперативната програма за регионално развитие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реконструкция, обновяване и оборудване на лечебни и здравни заведения. Стойността на проекта е 8,6 млн. лв.

Проектът е за ранна диагностика на онкологични заболявания и включва:

- Изцяло ново оборудване на отделението по образна диагностика с най-висок клас апаратура: ЯМР; 16-срезов скенер; дигитални рентгенови апарати; дигитален мамограф; най-висок клас ехограф.

- Клинична лаборатория – лабораторен модулен апарат за всички биохимични и имунологични изследвания, вкл. туморни маркери и хормони.

- Ендоскопска и бронхоскопска видеоапаратура за ранна диагностика на гастроинтестиналния тракт и белия дроб.

- Стерилизационна техника.

Благоевград

Д-р Красимир Михайлов:

Стремим се към етапна промяна

- Системата на болницата е организирана на павилионен тип. Разполагаме с десет корпуса, като сградите са строени в началото на 50-те и 60-те години на миналия век. Всичко това затруднява комуникацията между отделните структури и отделения и в същото време създава проблем по отношение на стопанските разходи. Една от задачите ни е да работим към намаляване на разходите, защото, както е известно, приходната част е лимитирана. През последните две години кандидатствахме по различни проекти, част от които са свързани именно с въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

На този етап болницата разполага с необходимата медицинска апаратура. Основно покриваме второ ниво на компетентност за всички звена, като кардиологичното отделение отговаря на изискванията за трето ниво. Но все пак трябва да отбележа, че техниката е остаряла, нуждае се от поетапна подмяна, а в някои случаи и не достига. Така например отделението по хемодиализа работи доста интензивно, а пациентите непрекъснато се увеличават. В същото време пет от диализните апарати имат повече от 30 хил. отработени часа, което налага тяхната подмяна. Нуждаем се още от апарати за изкуствена белодробна вентилация в ОАИЛ, дефибрилатори, перфузори и др. Системата в централната стерилизационна също е стара.

Разбира се, кандидатстваме и по европейски проекти. За наша радост вече имаме одобрено финансиране за близо 8 млн. лв. по проект за изграждане и модернизация на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания. В момента текат процедури по Закона за обществените поръчки за закупуване на медицинска апаратура и за извършване на строително-ремонтни дейности. По тази програма се предвижда да бъдем снабдени със: ядреномагнитен резонанс, компютърен томограф, дигитален графично-скопичен рентгенов апарат, висок клас рентгенов мамограф, система за архивиране на данни – за нуждите на образната диагностика; ендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия – за гастроентерологията; консолидирана система за клиникохимични изследвания – за клиничната лаборатория.

Наред с това сме разработили още два проекта. Единият е за трансгранично сътрудничество с болницата в Щип за подобряване на детското и на майчиното здраве. Общата стойност е около 500 хил. евро, като ние участваме с около 60% от тази сума. Заложили сме на обновяване на старата материална база в родилното отделение и в неонатологията, както и на доставка на медицинска апаратура за тези две структури. Очакваме да получим одобрение.

Участваме и в проект по програмата за конкурентоспособност и изграждане на интегрирана информационна система – обновяване на болничния хардуер и софтуер. По тази програма бяхме класирани сред резервите, но се надяваме евентуално да бъдем включени.

Има доста какво да се желае, но отново ще повторя, че основната ни цел е да намалим стопанските разходи.

Ловеч

Д-р Тихомир Бенев:

Начинът на финансиране ограничава модерното оборудване

Многопрофилната болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев Стоянов” в Ловеч има разрешение за осъществяване на лечебна дейност в следните направления:

- Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

- Родилна помощ;

- Рехабилитация;

- Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

- Вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;

- Медико-козметични услуги;

- Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;

- Учебна и научна дейност.

Лечебната дейност в болницата се осъществява по 29 медицински специалности в 18 отделения с легла, 5 отделения без легла и 2 клинико-диагностични лаборатории. Във връзка с въведените нива на компетентност в началото на 2011 г. пет от отделенията получиха най-високото – трето ниво на компетентност, а останалите са с второ ниво. Всички структури на лечебното заведение разполагат с необходимата медицинска апаратура и оборудване за изпълнение на алгоритмите на клиничните пътеки по договора с НЗОК, както и с действащите към момента медицински стандарти. Единствено скенерът, който е разположен на територията на отделението по образна диагностика, не е собственост на лечебното заведение. За този вид услуга икономически по-изгодно за болницата е да има договор с лечебно заведение за извънболнична  помощ.

В периода 2009-2011 г. сме направили инвестиции в размер на 550 хил. лв. за закупуване на нова апаратура и подмяна на съществуващата стара. Част от средствата са осигурени по проекти от Министерството на здравеопазването и община Ловеч. Закупени са нови ехографски апарати за кардиологично и акушеро-гинекологично отделение. Подменена е апаратурата за горни и долни ендоскопии в отделението по гастроентерология. Нова апаратура за ендоскопски манипулации има и в гинекологичното отделение. Изцяло е подменена апаратурата в отделението по физиотерапия и рехабилитационна медицина и в неврологичното отделение /ЕЕГ; ЕМГ и доплер сонограф/. Закупени са нов хематологичен, имунологичен и биохимичен анализатор за клиничната лаборатория, пациентни монитори и пулс оксиметри за неонатологията и ОАИЛ. Извън посочената сума от „Българската Коледа” получихме нов ехокардиограф за детското отделение и транспортен кувьоз за неонатологията. МБАЛ в Ловеч има сключен договор за партньорство и сътрудничество с две немски болници – университетската болница в Аугсбург и болницата в Лимбах Оберфрона. Ежегодно получаваме от тези болници дарения под формата на медицинска апаратура, рециклирана в техните медицински сервизи.

В момента трябва да решим въпроса с подмяната на ендоскопската апаратура в урологичното отделение и да купим два кувьоза за интензивно лечение в неонатологичното отделение. В по-дългосрочен план предстои подмяна на апаратите за образна диагностика – рентгенова уредба и две С- рамена за нуждите на ортопедията и съдовата хирургия.

Финансирането на лечебните заведения за болнична помощ в България не е съобразено с европейските стандарти за периодична подмяна и обновяване на наличната медицинска апаратура. Средствата, заплащани от НЗОК за дейност по клинични пътеки, би трябвало да покриват разходите за медикаменти, консумативи, храна на пациентите и фонд „Работна заплата“ на отделенията, работещи по клинични пътеки. За тяхното нормално функциониране обаче е необходимо поддържане на много други звена /медикодиагностични и патологоанатомични лаборатории, отделение по трансфузионна хематология, информационно звено, административно -стопански блок, болнична аптека и др./, чиято издръжка е от същите средства. МЗ частично заплаща за дейности, които не се финансират от здравната каса. В същото време изискванията на медицинските стандарти за налична апаратура и оборудване са съобразени с всички европейски директиви. Всичко това поставя по-голяма част от публичните лечебни заведения за болнична помощ в много тежко положение при закупуването на нова апаратура и поддържане на сградния фонд. Отделените собствени средства за инвестиции в това направление най-често са за сметка на недостойното възнаграждение за положения труд от страна на медицинските кадри в болницата.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.