Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Медицинският факултет в София – Стабилна авторитетна институция

Медицинският факултет в София – Стабилна авторитетна институция

Академичната общност на Медицинския факултет на Медицинския университет в София гласува доверие на настоящия декан проф. Марин Маринов и го избра за втори пореден мандат на Общо събрание на 7 март т.г. Той беше единственият номиниран кандидат и получи 749 гласа „за” от общо 795 гласували. Делегатите преизбираха и проф. Петър Панчев за председател на Общото събрание на факултета. Негов заместник ще бъде доц. Атанас Йонков. До дни ще бъдат съобщени и новите членове на Факултетния съвет.

По традиция в дневния ред на събранието бе включен доклад за свършеното през изминалия декански мандат (2008 – 2012). В началото на своето изложение проф. Маринов запозна аудиторията с някои показатели за обучението. Той съобщи, че всяка година във факултета са обучавани между 1168 и 1145 български студенти, както и между 400 и 920 чуждестранни. Приемът на чуждестранни студенти нараства през годините от 114 до 291 годишно. В момента те представляват 42% от всички студенти във факултета. За изминалите 4 години във факултета са се дипломирали близо 800 студенти. Учебните програми в академичното звено включавт 8554 часа годишно. Освен това научно-преподавателският състав на факултета е поел и 42% от преподаването във Факултета по дентална медицина, както и 18% от това във Фармацевтичния факултет. Тези факти красноречиво показват, че Медицинският факултет е гръбнакът на Медицинския университет в София, подчерта проф. Маринов.

През изминалия мандат са направени и промени в учебните планове. През учебната 2009/2010 г. е разкрита нова дисциплина – неврохирургия. Разкрити са и две нови катедри: „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” (2010/2011 г.) и „Спешна медицина” (2011/2012). През настоящата учебна година обучението по обща медицина се прехвърля в ІV курс паралелно с вътрешните болести.

За периода 2008 – 2012 г. 58 студенти от факултета са били във водещи медицински университети в Германия и Франция на обмен по европейската образователна програма „Еразъм”. Проф. Маринов коментира, че този брой не е задоволителен, като причините са оскъдното финансиране, което затруднява студентите. Ето защо той подчерта, че в бъдеще ще трябва да се обсъди поемането на финансов ангажимент към тези студенти и от страна на МФ.

Сериозна е и научноизследователската дейност в катедрите на факултета през 2008 – 2012 г. Преподаватели, докторанти и студенти са работили по над 200 проекта, финансирани от европейски програми, публични фондове и национални програми и конкурси. За този период са защитени 122 дисертации за научната степен „доктор” и 27  – за „доктор на науките”. 18 от докторантите са били на дългосрочни специализации в Германия, Франция, Норвегия, Белгия, Великобритания и Швеция. Факултетът целево е финансирал докторанти за разработваните от тях дисертации с по 2000 лв. През 2009 г. са били подпомогнати 37 редовни докторанти, а през 2011 г. – 75. През 2010 г. заради финансовите ограничения, наложени от правителството, Медицинският факултет не е могъл да удовлетвори исканията на 52 докторанти. Над 20 хиляди лекари и други специалисти, работещи в системата на здравеопазването, са преминали различни форми на обучение във факултета в рамките на следдипломната си квалификация. По Наредба №15/2.07.2008 г. са обучени 609 общопрактикуващи лекари. Приходите от дейността по следдипломна квалификация са в размер на почти 2 млн. лв.

Предизвикателство пред ръководството на факултета през изминалия мандат са били законовите промени, довели до закриването на ВАК и влизането в сила на новия Закон за развитието на академичния състав. Новите правила рязко са увеличили обема на дейността на Факултетния съвет. За периода 2008 – 2010 г. във факултета има 15 нови професори, 59 доценти и 92 нови асистенти. От юли 2011 г. досега след процедури за конкурсна оценка от научно жури Факултетният съвет е избрал 28 професори, 41 доценти, 3 главни асистенти и 71 асистенти. Подобрено е и съотношението преподаватели/студенти  - и ако през 2005 г. този показател е бил почти 1:1, то днес той е 1:2,5.

В своя доклад проф. Маринов отчете още много реализирани задачи: приемането на факултета като пълноправен член на 5 международни организации за медицинско образование; издаването на каталог на общите образователни цели и резултати от обучението по медицина; изграждането на нов уебсайт; създаването на социална мрежа за всички студенти, преподаватели и администрация на факултета и на първата в България Анкетна система – ЛУМИНА; традиционното провеждане на среща със студентите медици от 5 и 6 курс на тема „Новозавършващият лекар – възможности за реализация в България”.

В края на своя доклад проф. Маринов запозна аудиторията и с финансовото състояние на факултета през изминалия мандат. Той подчерта, че е реализиран ръст на собствените приходи и е променена структурата на разходите на факултета, като се отчита увеличение на относителния дял на заплатите на научно-преподавателския състав (52,8%) от общите разходи. От април 2008 г. е въведено и увеличаване на заплащането за научните степени. Така например допълнителното възнаграждение за образователно-квалификационната степен доктор нараства от 73 лв. на 150 лв. , за научната степен „доктор на науките” – от 97 лв. на 220 лв. В заключение проф. Маринов подчерта, че към 29 февруари т.г. медицинският факултет няма просрочени задължения, а  финансовото му състояние може да бъде оценено като много добро.

Приоритетните задачи, залегнали в предизборната платформа на проф. Маринов, са: политика, насочена към увеличаване на заплащането на научно-преподавателския състав; поддържане на устойчива тенденция на финансово силен факултет; стремеж към увеличаване на акредитационния капацитет на МФ; обновяване и подобряване на материално-техническата база.  Минути след като бе обявен резултатът от изборите, проф. Маринов подчерта, че ще работи за по-достойно място на клиничните преподаватели и ще настоява да се регламентира те да сключват трудов договор с университета, а не с университетските болници – проблем, който от много дълго време чака своето решение.

ФМ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.