Вие сте в: Начало // Всички публикации // Дигитализация в офталмологичната практика

Дигитализация в офталмологичната практика

Подобряване на ефективността на диагностиката и лечението на пациенти със заболявания на макулата.

Цел

По време на засилената дигитализация в здравеопазването в офталмологията не съществува специализиран софтуер за създаването на електронно досие на пациентите. Целта на настоящия проект беше създаване на специфичен офталмологичен потребителски интерфейс за управление на данните и изследванията на пациентите и обединението им в електронно досие. Беше нужно да се постигне интеграция на системи за офталмологични изображения, обективно състояние, хирургична документация и планиране.

Материали и методи

Беше създаден софтуерен продукт Danny Platform, в който резултатите от всички налични в болничната система данни и офталмологични изследвания бяха систематизирани и са лесно достъпни  пред екраните на лекарите само с един клик. На този етап системата е най-пълно разработена за нуждите на пациентите със заболявания на макулата и най-вече с  макулна дегенерация, свързана с възрастта.

Заключение

Създадена и внедрена е платформа, ориентирана към офталмолозите, обединяваща амбулаторната и хирургичната документация. Чрез включване на процедури за изобразяване бе създадена основата за бъдещи интелигентни мащабни анализи на данни.
Във времена на нарастващата цифровизация в света, в България все още не съществуват очни клиники с електронни медицински досиета. Нарастващият брой пациенти, повишените изисквания към качеството на обслужване на пациента и пълнотата на медицинската документация правят управлението на огромния обем информация от ограничените човешки и материални ресурси трудно. Тези процеси могат да бъдат структурирани и оптимизирани с по-
мощта на постиженията на информационните технологии. Чрез стандартизиране на документацията и директно интегриране на данните от текстовите файлове и дигиталните изображения в електронно управлявано медицинско досие, по-бързо и по-ефективно може да се постигне по-високо качество на лечението. Освен това електронното записване на медицински досиета отваря нови и ориентирани към бъдещето възможности за клинични изследвания и подобрена терапия. Дигиталните клинични данни са достъпни бързо, стандартизирани са и съдържат цялата информация за състоянието на пациента във времето.
Систематизирането на информацията, касаеща всяко едно заболяване, е ключът към неговото навременно овладяване. Правилото важи с пълна сила за специалности като офталмологията, чиято диагностика изисква особена прецизност и е на много високо технологично ниво. За да посрещне нуждите на очните лекари и техните пациенти, Българското дружество по офталмология стартира пилотен проект, чиято основна цел е дигитализирането на наличната информация за очните лекари у нас.
Благодарение на изработения от фирма Sqilline продукт Danny Platform, резултатите от всички офталмологични изследвания биват систематизирани пред екраните на лекарите само с един клик.
Създаден е специален алгоритъм, чрез който се анализират изображенията, придобити след направена образна диагностика. Чрез т.нар „machine learning“ технология цялата информация, генерирана при направен очен преглед, се извлича под формата на чист текст. Получените резултати, подредени в достъпен табличен и графичен вид, стават част от пациентското досие.
Данните за всеки един пациент се анонимизират при обработката и личната информация  е достъпна само на територията на конкретното лечебно заведение. Като графики прегледно и достъпно се представят ключовите показатели за състоянието на пациента във времето, както и зависимостта им от приложената терапия (фиг. 1). Тъй като не е възможно в графичните изображения да бъде приложена цялата информация, при  нужда от повече конкретни детайли много лесно с помощта на определени икони в системата може да се достигне до всичката подробна информация, достъпна в информационната система за всяко посещение на пациента в т. нар. пациентско досие (фиг. 2).
Всички направени изследвания, ос-
вен че са включени в графичен вид, мо-
гат да бъдат разгледани в системата и по-детайлно, за да се вземат предвид и структурните промени (фиг. 3) и (фиг. 4).
Може да бъде установен броят на пациентите по различни нозологични единици, тяхното разпределение в годините или по различни критерии – терапия, анатомичен, функционален резултат. С възможностите на платформата всички тези данни могат да бъдат комбинирани по различни начини в зависимост от нуждите на проучването.
Обобщените данни дават възможност за установяване на тенденции – както в медицински, така и в икономически и управленски аспект. Управлението на ресурсите – медицински и човешки, има нужда от тези данни за вземането на по-добри решения в полза на добрата медицинска практика.
Често се налага във всекидневната си практика да събираме информация от различни източници, за да проследим състоянието на пациентите и ефекта от лечението им. Конкретните данни, които могат да бъдат извадени в платформата, дават много конкретна, ясна и систематизирана информация за всеки пациент от всички източници. С помощта на графичното представяне ориентирането в състоянието на заболяването и неговото повлияване е много бързо и лесно. По този начин вземането на решения за терапевтично поведение става по-бързо и аргументирано.
Чрез внедряването на системата смятаме, че нашата всекидневна работа ще се оптимизира, а качеството на работа ще се подобри в името на по-доброто зрение на нашите пациенти.

Проф. Ива Петкова – управител на Специализирана болница за активно лечение по очни болести „Зора
Д-р Ирина Кунева – началник на Очно отделение в СБАЛОБ “Зора”

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.