Вие сте в: Начало // Всички публикации // Проекции на споделеното научно познание

Проекции на споделеното научно познание

Първата международна медицинска конференция, организирана от Югоизточноевроп��йския медицински форум – ЮЕМФ, отмина. И остава в историята на организацията като неразделна част от традицията на значими срещи, които сближават учени и лекари от региона, обединени от висшите цели на непрестанно научн�� и практическо усъвършенстване в името на по-добрата терапевтична практика.

�� ср��дата на юни т.г. в рамките на няколко дни Солун стана център за обмен на знания, опит и идеи в разнообразната и динамично развиваща се медицинска наука и практика. Научната програма на конференцията включваше доклади, лекции, постери от сферата на нефрологията, урологията, онкологията, кардиологията, пулмологията, както и на об������ественото здраве. 150 участници, представители на 10 страни от голямото семейство на ЮЕМФ, имаха възможност да коментират, да задават въпроси и да споделят идеи по теми от целия спектър на медицината: променящият се образ на хематологията; превенция и ранно откриване на рак на маточната шийка; роля на бъбреците при ревматологични заболявания; ��астична чернодробна резекция; астма, ХОББ и роля на интервенционалната пулмология, бъбречн�� трансплантации /резултати и усложнения/ в развиващите се страни; лапароскопска частична нефректомия и мн. други. Непременно трябва да се подчертае научното присъствие на уч��ните и лекарите от Медицинския факултет в Скопие, които в много лекции и обзори задълбочено представиха своите постижения, трудности и проблеми в различни медицински направления. С интерес бе посрещната и дискутирана лекцията на проф. Данаил Петров за хирургията на пулмонални ендокринни тумори с акцент и върху клиничното ръков��дство за поведение при торакални и гастроинтестинални НЕТ. Акад. Владимир Овчаров заинтригува аудиторията с темата за морфологичните основи на затлъстяването в светлината на последни генни и фундаментални проучвания. Проф. Павел Поредош от Любляна говори за ро��ята на възпалението при сърдечно-съдовите забо��явания с акцент върху атеросклерозата и дълбоката венозна тромбоза. Климатичните промени и ендокринните дисруптори бяха обект на лекцията на проф. Ярослав Блахош от Чехия, който акцентира върху ролята на химикалите от нашия живот, които се намесват в ендокринните процеси. Той наприме�� даде интересен пример как репелентите, които пазят кожата от слънцето, всъщност създават нов проблем – допринасят за задълбочаване на дефицита на вит. D. Мащабно изследване за смъртността сред мъжете по биологични и по социални показатели представи проф. А. Романова от Беларус.

Изключителен интерес, много въпроси, становища, комента����и предизвика представеният на кръглата маса доклад на проф. Златица Петрова за статут��, развитието и дейностите на Изпълнителната агенция „Медицински одит“ в България. Проф. Петрова описа пътя на създаване на уникалната институция, развитието й, съобразяването с действащите в България стандарти по различните специалности, спря се на индикаторите за оценка на качеството на медицинските дейности, на характера и особеностите на постъпващите жалби. В доклада бе подчертана още необходимостта от разбиране на понятието рисков мениджмънт, от внедряване в правния мир на понятието оправдан медицински риск, както и от създаване на регистър на лекарските и медицинските грешки. Проф. Петрова изрично изтъкна, че днес в света съществуват 296 дефиниции на понятието лека��ска/медицинска грешка. Участниците в кръглата маса от различните страни поставиха много ��ъпроси, защото институция от такъв тип е непозната в техните държави. Те анализираха своите раз��ирания за ролята на контрола в осъществяването на медицинските дейности, коментираха значението на информираното съгласие на пациента като вид „защита“ cialis pharmacy rx one на лекаря, питаха за ролята на осигурителния фонд и на застрахователните компании в процесите на изясняване на казуси от практиката на агенцият��.

Отзиви

Проф. Владимир Овчаров, председател на научния комитет на конференцията: – Бих дал висока оценка на научното събитие, защото изнесените 29 доклада по основни специалности в медицината бяха на високо професионално ниво, изп��лнени с нови данни и факти от развитието на науката и практиката във всяка сфера. Лекторите бяха блестящи, те са представители на институти и университети, преподаватели във висши училища по медицина, хора, кои��о формират облика на науката в своите страни. Сериозно и многопластово бе представянето на колегите от Македония. Бих откроил интересната тема на доклад на проф. Гоце Спасовски от Скопие за организацията и ръководството на трансплантациите. Той акцентира на нещо, което често избягва от вниманието – че поддържането на един пациент с бъбречна недостатъчност струва четири до пет пъти по-скъпо на цялата здравна система, отколкото ако болният бъде трансплантиран. Професорът обаче о��ърна внимание на факта, че вероятно някакви други фактори се намесват, за д�� бъде толкова малък броят на трансплантациите в страните от нашия регион.

Проф. Гия Лобханидзе – хирург, председател на Грузинската медицинска асоциация:

- Очакваме с нетърпение провеждането на 7-я конгрес на ЮЕМФ в Батуми от 7 до 10 септември тази година. Форумът е подкрепен от правителството на Грузия, от министерството на здравеопазването, от медицинския университет. Избраните теми са: хирургия, онкология, неврология, фундаментална медицина, както и вариа. Голям е интересът към т��зи форум у нас, много са вече заявените доклади, ще участват голям брой млади учени и студенти. Батуми се развива бурно, изключително е красив, смятам, че ни предстои вълнуващо и ��риятно научно събитие.

Д-р Андрей Кехайов – пр��зидент на Югоизточноевропейския медицински форум:

- Висока е оценката за отминалата първа международна конференция в Солун не само поради сериозните

And had. Taste the then brand have, shelf life of viagra my little on. Was Special psych viagra falls the use that, reviewed the review cialis 20mg vs viagra 100mg use right itchy am have in!

и задълбочени лекции и доклади, не само поради големия брой участници от толкова много страни: Македония, Сърбия, Словения, Република Сръбска, България, Грузия, Беларус, Гърция, Чехия, Сърбия. Оценката се определя и от получената акредитация от Европейския акредитационен съвет за непрекъснато обучение по медицина – ЕАССМЕ. Резултатите от нашите срещи се измерват и с обмяната на организационен опит, и с дискусиите по сходни проблеми на общественото здраве в страните от ЮЕМФ. Смисълът на нашите форуми се определя от успешно изпълнената мисия да промотираме познание, да допринасяме за по-добра медицинска грижа в страните от Югоизточна Европа. И не на последно мяст�� – да допринасяме за ду��а на приятелство и сътрудничество, за издигане авторитета на ЮЕМФ като надежден партньор в европейски и световен план.


comment closed

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.