Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Доц. Жени СТАЙКОВА – директор на РЗИ в Кърджали, за Формулата на успеха във време на реформа

Доц. Жени СТАЙКОВА – директор на РЗИ в Кърджали, за Формулата на успеха във време на реформа

- Уважаема доц. Стайкова, Вие сте с дългогодишен опит в системата на здравеопазването. Нека да започнем с подготовката и осъществяването на сливането на РЦЗ и РИОКОЗ в РЗИ.

- Това беше дълъг процес. Участвах активно в него с мое становище, което  се базираше именно на дългогодишния ми опит в това направление на българското здравеопазване. Бях убедена, че това е част от голямата реформа, целяща да оптимизира както финансовия, така и човешкия ресурс. Много от функциите на двете институции имаха дублиращ характер както по отношение на общата администрация, така и по някои от дейностите на специализираната администрация, които им бе възложено да изпълняват.

През юли 2010 г. МС на България одобри изменения и допълнения в Закона за здравето, въз основа на които в 28-те области на страната започна процес на обединяване на регионалните центрове по здравеопазване и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в регионални здравни инспекции (РЗИ).

Новата структура РЗИ в страната функционира от 14 февруари 2011 г., след като бе приет и обнародван нейният устройствен правилник. След обединяването държавната здравна политика на територията на всяка област вече се организира и осъществява от една държавна институция.

- Как изглежда Регионалната здравна инспекция в Кърджали днес?

- Като представител на Министерството на здравеопазването и на държавната здравна администрация Регионалната здравна инспекция заема основно място в здравните дейности на област Кърджали. Бих казала, че представляваме едно „малко министерство” на областно ниво. Структурата включва обща администрация, организирана в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” с два отдела, както и специализирана администрация с четири дирекции – „Медицински дейности”, „Здравен контрол”, „Надзор на заразните болести”, „Профилактика на болестите и промоция на здравето”. С обнародването на промените в устройствения правилник на РЗИ след извеждането на колегите от контрола по храните в Областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали, отдел „Лабораторни изследвания” ще бъде преобразуван отново в дирекция „Лабораторни изследвания”.

При изграждането на структурата ние извършихме много внимателен подбор на кадрите. В ръководството на РЗИ от бившия РЦЗ ще работят Петя Папазова като главен секретар и д-р Павел Милев като директор на дирекция „Здравни дейности”. Зам.-директор в момента е д-р Иван Чавдаров, бивш главен секретар на РИОКОЗ. На възлови места останаха и други колеги, доказали се със своя професионализъм. Разбира се,  съкращението в щата, при което трябваше да се разделим с наши колеги, в това число и дългогодишни, беше болезнено. Съкратени бяха основно служители на трудовоправни отношения или с дублиращи се функции. Основният щат включва държавни служители с по-висок ценз. Като численост преди реформата в РЦЗ работиха 16 служители, в РИОКОЗ – 81. В момента в новата институция работят общо 71. РЗИ остава второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването. Дейността ни се организира и ръководи от главния държавен здравен инспектор по правомощия, дадени му от Закона за здравето.

Що се отнася до това как изглежда базата на РЗИ, ще кажа, че ползваме базата на РИОКОЗ. Създали сме ергономична работна среда, оборудвахме съвременно лабораторния блок, имаме модерен и европейски действащ Дом на здравето – единствен в страната. Базата включва 4 корпуса и се простира на 10,570 кв.м.. Смело мога да твърдя, че това е една от най-добрите бази в страната.

- Рано ли е да се определят предимствата на новата структура?

- Като бивш директор на РЦЗ и на РИОКОЗ мога да споделя, че в Кърджали реформата се осъществи без това да се отрази на основните ни задължения. Считам за предимство факта, че дейността в новата здравна администрация се осъществява на екипен принцип, с възможности за взаимозаменяемост на служителите и по-голяма мобилност на структурата. В бъдеще би трябвало да се отчита повече спецификата на дейността, което изисква в РЗИ да работят не само лекари с придобита специалност, но и кадри с многостранна подготовка, притежаващи знания и умения в областта на общественото здравеопазване, икономиката на здравеопазването, административния и здравния мениджмънт, медицинската  статистика и информатика, връзки с обществеността и др.  Всеки, който желае да работи в нашата област, трябва сериозно да инвестира в образованието и квалификацията си.

- Продължават ли на качествено ново ниво да се реализират функциите на досегашните институции?

- В правилника точно е разписано какви са функциите на РЗИ. Освен че предоставяме административни услуги и методическо-консултативна помощ, ние имаме високи отговорности и по упражняването на контрола върху регистрацията и здравната дейност за изпълнение на медицинските стандарти, утвърдени по реда на чл.6, ал.1 от Закона за лечебните заведения; контрола на медицинската експертиза и организацията за осигуряване качеството на медицинската дейност в лечебните и здравните заведения; мониторинга на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението; лабораторните анализи и изпитвания. Ние ще продължим да събираме, регистрираме, обработваме, съхраняваме, анализираме и предоставяме здравна информация, необходима на националната система по здравеопазване. Ще продължим да изготвяме анализите, оценките и прогнозите за здравно-демографските процеси на регионално ниво. Съществен момент е и профилактиката на болестите и промоцията на здравето с изпълнението на международни, национални и регионални здравни програми и пр.

- Има ли опасност някои дейности – особено в сферата на обществено здраве, да останат на заден план?

- Това зависи от ръководителя на структурата. В продължение на година и половина, както вече споменах, оглавявах и двете бивши институции в Кърджали. Познавам добре дейностите и смятам, че няма важни или маловажни. Друг е въпросът в кой момент коя от тези дейности ще бъде приоритет. В момента приоритетно работим по пререгистрацията на лечебните заведения за извънболничната помощ. Съвместно с НЦООЗ подготвяме следващия 10-годишен етап от прилагането на програма СИНДИ на СЗО за профилактика на хроничните неинфекциозни болести в зона Кърджали и т.н.

Бих искала да споделя, че сме водещ партньор по изпълнение на европейски проект BG 2006*018-387.04.01.01. – Трансграничен изследователски център „Околна среда – здраве” по оперативна програма Регионално развитие – Териториално сътрудничество Р.Гърция- Р.България 2007-2013. Целта на проекта, който е на стойност близо 2 млн. евро, е да се повиши качеството на живот в трансграничния район Кърджали – Комотини, и да се подобри здравният статус на населението чрез осъществяване на постоянен контрол на компонентите на околната среда (атмосферен въздух, почви, води и храни, както и биологичен материал).

На територията на РЗИ ще заработи съвременно оборудвана лаборатория, в която ще бъдат изследвани четири вида среда – въздух, води, почви, храни, както и биологични материали, ще се прави и оценка на риска.

В проекта основен партньор и бенефициент е бившата РИОКОЗ в Кърджали, партньори са ни Обществената коалиция за здраве и  Медицинското училище към Тракийския университет „Демокрит” в Александруполис, но най-вече лабораторията по хигиена и опазване на околната среда към него с директор доц. д-р Теодорос Константинидис. Проектът е голямо постижение както за нас с пълната подкрепа на МЗ, така и за цялата област. Това, че българската страна ще  усвои почти 90 процента от общото финансиране чрез строителство, оборудване и дейност на центъра за около две години, трябва да радва не само обществеността в Кърджали. Още повече, че сме екологично рисков район, което беше и основният ми мотив да кандидатстваме. В момента мониторингът на атмосферния въздух и водите са приоритет на МОСВ, а ние извършваме оценката на здравния риск въз основа на предоставените ни от РИОСВ в Хасково данни. Но когато имаме възможност да мониторираме, изследваме и оценяваме на място риска не само от факторите на околната среда, а и от качеството на храните и провеждането на биомониторинг, това вече определя Центъра като уникален, единствен в България и стойностен в интерес на общественото здраве както за нас, така и за партньорите ни от Гърция.

- Как Вие лично се чувствате като ръководител на новата структура? Кое Ви изненада? Кое трябва да се оптимизира? Кое да се усъвършенства?

- Директорите на РЗИ са временно назначени и предстоят конкурси в МЗ за заемане на длъжността. Имам своите допълнителни виждания както за оптимизация, така и за усъвършенстване – особено по отношение на здравния контрол. Смятам, че от най-голямо значение за постигането на желаната реформа в регионалните здравни администрации ще бъде именно изборът на директор. Той трябва да бъде отличен мениджър, който да ръководи своя екип и да координира дейността така, че да бъде постигната максимално формулата на успеха.

- За какви трудности бихте предупредили колегите от другите РЗИ?

- Повечето от колегите са с много добър административен опит и много отговорни. От МЗ редовно получаваме указания за дейността, което е предпоставка в движение и бързо да се „изчистват” проблемните въпроси.

- При какви обстоятелства бихте могла да твърдите, че процесът е приключил успешно?

- За нас в Кърджали категорично процесът приключи успешно. Обединението постигна своите основни цели:

  • Премахнати са дублиращите се функции и звена на сега съществуващите структури, щатната численост на персонала в тях  е рудуцирана (≈ 25%);
  • Бе извършен качествено подбор на кадрите и бе отчетен  кадровият дефицит – особено от лекари с придобита специалност, което поставя пред ръководството отговорната задача да се търсят алтернативи;
  • Съществено са редуцирани разходите за издръжка на новата структура спрямо досегашните;
  • Повишават се ефективността и качеството на административното обслужване на гражданите и юридическите лица чрез облекчаване на административните процедури, вкл. и чрез осъществяване на възможността за подаване на заявления и документи или информация по електронен път;
  • Повишават се прозрачността и публичността в работата на областната здравна администрация.

- Пожелаваме успех във всички професионални начинания.

Въпросите зададе Дарина СТОЕВА

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.