Вие сте в: Начало // Всички публикации // Основна цел на управлението – по-добро индивидуално и обществено здраве

Основна цел на управлението – по-добро индивидуално и обществено здраве

Във фокуса на монографията „Съвременни насоки в управлението на здравната система“ е поставена основната цел на съвременното управление – постигане на по-добро индивидуално и обществено здраве чрез формиране на нова здравна политика, ефективно използване на наличните ресурси и осигуряване на качеството на здравната помощ.
Дългогодишният опит на ав-
торите на книгата в областта на общественото здравеопазване е позволил да се представи обоснована и практически приложима методология за анализ, планиране и управление на здравната система. Предложени са подходи за оптимизиране на управлението, като част от тях са обществено дискутирани, а други са лични виждания на самите автори.
В книгата систематично са очертани видовете здравни системи и показателите за тяхната функция, като акцент се поставя върху тяхната обществена мисия за повишаване качеството на живота и подобряване здравето на населението при ефективно управление на възможните финансови ре-
сурси.
С изключително внимание се разглежда въпросът за стратегическото планиране на системата за болнична помощ и лечебните заведения, като израз на осъзната мисия и политическа воля за реализиране на обществените желания по създаване на ефективна здравна система. Стратегическото планиране се представя като един от основните подходи в процеса за създаването на визия за държавно планиране в здравеопазването.
Освен това здравната политика трябва да се основава на най-добрите научни доказателства, почиващи на достоверни данни, информация и необходимите изследвания.
Гражданите на ЕС никога не са живели толкова дълго и очакваната продължителност на живота продължава да нараства. В същото време се наблюдават нови проблеми и въпроси. Основен проблем на здравеопазването в Европа и в световен мащаб е конфликтът между ограничените ресурси и постоянно увеличаващите се разходи (в резултат на демо-
графски промени, нарастващи потребности и непрекъснато въвеждане на нови, все по-скъпи методи на лечение). Във всяка държава политиците са изправени пред въпроса как по възможно най-добрия начин да използват ограничените средства и да повишат качеството на здравните услуги, да подобрят взаимоотношенията между отделните нива на здравната система и между различните участници в процеса на предлагане и ползване на здравните услуги, как да осигурят финансова и структурна устойчивост на здравната система.
Членството на България в Европейския съюз и отговорностите на държавата, свързани с това членство, променящите се обществени отношения и икономически условия в страната, необходимостта от гарантиране на високо ниво на здравна защита налагат анализ и оценка на ситуацията в здравната система, както и актуализиране на насоките за осигуряване на устойчиво развитие и ефективност.
В този смисъл управлението на здравната система не е процес, който трябва да бъде приеман като управление на оскъдни ресурси за постигане на високи резултати. В основната концепция на книгата са заложени методите за постигане на: ефективност на осигурените от обществото средства за здравеопазване, но при наличие на стратегическо планиране; постигане на качество на предлаганата медицинска помощ и удовлетвореност на пациентите.
Книгата „Съвременни насоки в управлението на здравната система“ от проф. Златица Петрова, д-р Страшимир Генев,  Елисавета Петрова–Джеретто, е значим принос в теорията и практическото приложение на общия и здравния мениджмънт в България, за формирането на здравна политика, основана на доказателства. И би следвало да се приеме като система от нови и обосновани възможности и подходи за постигане на основната цел на здравеопазването – по добро здраве за българската нация. Непременно трябва да се подчертае, че в книгата за пръв път е поставен акцент върху спецификата на общинското здравеопазване.
Книгата представлява интерес за здравни политици, мениджъри, изследователи, преподаватели, икономисти и юристи, студенти, лекари в държавни и частни лечебни заведения, дентални лекари, представители на фармацевтичния бизнес.

Проф. Цекомир Воденичаров

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.