Вие сте в: Начало // Всички публикации // Трансграничното сътрудничество – реална възможност

Трансграничното сътрудничество – реална възможност

за решаване на регионални здравни проблеми и подобряване на болничния мениджмънт=

На 27 юни т.г. Кърджали бе център на няколко значими събития с положителен знак за българската здравна система.

На първо място се откроява  заключителната среща по изпълнението на съвместния проект между областната болница МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” в града и болницата „Шишманоглу” в град Комотини, област Родопи, Гърция. Проектът „Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешната медицинска помощ” е финансиран по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A  „Гърция–България 2014-2020”. Проектът се реализира в рамките на две години като бюджетът на МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски” е 560 110,04 евро при съфинансиране от ЕС – 476 093,53 евро, и съфинансиране от националния бюджет – 84 016,51 евро.

Постигнатата общата цел на проекта MediciNet II е подобряване на ефективността на първичната и спешната медицинска помощ в трансграничния регион на областите Родопи и Кърджали чрез обновяване на съществуващите и създаване на нови медицински услуги и оборудване в двете партньорски болници. Резултатите включват:

- обновени операционни зали на болницата в Комотини;

- доставка на специализирано медицинско оборудване, свързано с интензивни грижи и оказване на спешна медицинска помощ в МБАЛ в Кърджали (интегрирана система за биохимични и имунологични анализи, ехокардиограф, артроскоп, уретрореноцистоскоп, респиратори, ЕКГ, монитор, дефибрилатор, безконтактен тонометър);

- разработени WEB-приложения с мобилно устройство, предоставящо достъп на общопрактикуващите лекари в отдалечените райони до пациентските електронни медицински досиета, съхранявани в болницата – административна, демографска и клинична информация, фамилна анамнеза, проблеми (диагнози), алергии, медикаменти, жизнени показатели, физиологични измервания, лабораторни резултати;

- организиране на поредица от обучителни дейности, като през септември т.г. предстои провеждане на съвместен „майсторски клас“ за лекари от двете болници.

Най-важните цели са:

- минимизиране на осъществявания медицински транспорт и създаване на нова здравна мрежа, въз основа на териториалното сътрудничество;

- намаляване на човешките жертви чрез въвеждане и прилагане на нови модерни здравни услуги;

- създаване на база за бъдещо сътрудничество между всички здравни звена от двете страни на границата;

- повишаване на капацитета  на човешкия капитал (лекари, медицински сестри, санитари) чрез програми за обучение;

- повишаване на кооперирането между двете болници;

- Създаване на динамичен канал за обмен на ноу-хау, с цел да се гарантира адекватното предоставяне на здравни услуги при възникване на аварийни ситуации.

Изп. директор на МБАЛ в Кърджали проф. Тодор Черкезов обобщава постигнатото:

- Реализирането на този проект е надграждане на всичко, постигнато досега в инфраструктурата, модерните медицински технологии и комуникации между най-големите болнични лечебни заведения в област Кърджали и окръг Родопи в Северна Гърция, които много успешно си взаимодействат през последното десетилетие. Без преувеличение може да се каже, че тези две болници търсят нестандартен път на решения на сложните здравни проблеми и предизвикателства в специфичните условия на  Балканския югоизток. За болницата в Кърджали трансграничното сътрудничество е дългосрочна стратегия, водеща началото си от далечната 2002 г., когато реализирахме успешно първия си проект с Тракийския университет в гр. Александруполис за молекулярно-генетична диагностика на таласемията –ендемичен проблем в Средиземноморския регион. По този път вървим вече 18 години с различни акценти на нашите проектни идеи и с визия за надграждане на постигнатото.

В трансграничното сътрудничество ние виждаме възможност да споделим ценностите на Европейския съюз, насочени не към разделение и изолация, а към обединяване на цели, опит, постижения и общуване.

В по-прагматичен план в трансграничното сътрудничество ние виждаме финансов инструмент за допълнително осигуряване на средства чрез възможностите на европейските фондове и програми, чрез които да бъдем по-атрактивни, по-модерни, по-иновативни в ожесточената конкурентна среда на пазара на болничните медицински услуги. При нашата отдалеченост от големи градове и университетски центрове всяко технологично изоставане е пагубно – за медиците, за населението, сред което живеем и работим, с което споделяме радостите и несгодите в живота.

Може само да ни радва фактът, че не сме забравени и самотни в нашите усилия за по-добро здравеопазване, за по-модерна медицина. Добро разбиране и взаимодействие имаме с общините, с другите институции и със структурите от неправителствения сектор.

Чувстваме се подкрепени във всички начинания от Министерството на здравеопазването, с чиято помощ сме реализирали конкретни и важни за болницата инвестиционни проекти.

Специални гости на заключителната среща по проекта бяха министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, зам.-министър Жени Начева, проф. Цекомир Воденичаров – декан на Факултета по обществено здраве към Медицинския университет в София, проф. Тихомира Златанова – зам.-ректор на университета, доц. Андрей Кехайов, президент на ЮЕМФ, представители на местните държавни и общински институции, директори на лечебни заведения, лекари и професионалисти по здравни грижи, много граждани. Внушително бе присъствието от гръцка страна на лекари, медицински сестри и граждани, водени от директора на болница „Шишманоглу” в Комотини Георгиус Филипидис.

Министърът на здравеопазването и неговият екип посетиха МБАЛ ”Д-р Ат. Дафовски”, където разгледаха ОАИЛ и операционния блок, изцяло обновени със средства по проекта, както и отделението по хемодиализа.

В рамките на посещението си министър Ананиев проведе среща с изпълнителните директори от областните болници в Кърджали, Хасково и Смолян.

По-късно министър Ананиев поднесе специално приветствие към участниците в заключителната среща по проекта, където изрази голямото си удовлетворение от постигнатите резултати за болниците и населението от двете погранични области – Кърджали и Комотини:

- Двете съседни страни – Р. България и Р. Гърция, развиват не само добросъседство и взаимноизгодно сътрудничество, но и изповядват едни и същи ценности – европейските. Европа подкрепя общественото здраве като насърчава правителствата на страните от съюза за постигането на общи цели, обединяване на ресурси и преодоляване на общи предизвикателства.

Програмата за трансгранично сътрудничество между Гърция и България, създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, е един от инструментите, чрез които се реализират европейските здравни политики, подчерта министърът. И продължи:

- Днес сме свидетели на завършващия етап  от един дълъг път, извървян от болниците в Кърджали и Комотини. Път на усилна работа, на трудности и препятствия, но извървян с отговорност и висок професионализъм. Този път ни води към днешния ден, в който можем да заявим, че всичко направено е за хората – за обикновения човек, за хората от най-отдалеченото село, за хората в неравностойно положение.

Не на последно място, постигнатото в изпълнение на проектната програма е за медицинските специалисти, на които сме длъжни да осигурим по-добра мотивация, по-добри възнаграждения, по-добри условия на труд в съответствие с най-добрите съвременни медицински практики и стандарти. Защото това е тяхната мисия. Това е и нашата мисия, в която съм дълбоко убеден и на която сме посветили всички усилия на Министерството на здравеопазването.

Искам да поздравя ръководния екип на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” за поредния успешно реализиран проект по програмата за трансгранично сътрудничество. За болничното ръководство това е част от дългосрочна стратегия. Тази болница е една  от малкото в страната, в която за периода 2002-2018 г. общият размер на инвестициите, направени с „привлечен капитал”  надхвърля 9 000 000 лв.

Политиката на Министерството на здравеопазването е да подкрепя областните болници и тази политика ще следваме неотклонно с осигуряване на благоприятни възможности за бъдещо развитие на всяка  от тях на базата на наличния потенциал. През настоящата година реализираните проекти в Кърджали със средства на МЗ са на стойност над 600 000 лв., с които са закупени апарати за хемодиализа, съоръжение за обезвреждане на болнични отпадъци, както и ремонт на отделението по съдебна медицина.

Специално искам да поздравя партньорите по проекта от гръцка страна –ръководителите и медицинския състав на болница „Шишманоглу” в Комотини и да им благодаря за дългосрочното сътрудничество с Кърджалийската болница, което има голям социален и трансграничен ефект. Убеден съм, че това сътрудничество изгражда мостове на приятелство не само между двата погранични региона, но и между нашите две страни, каза в заключение министър Ананиев.

В рамките на събитието проф. д-р Цекомир Воденичаров бе удостоен с най-високото отличие на областната болница в Кърджали – наградата  „Д-р Атанас Дафовски”, която се присъжда с решение на Съвета на директорите за изключителен принос в развитието на медицината, здравеопазването и науката. Връчвайки отличието, проф. Черкезов посочи заслугите на Факултета по обществено здраве и лично на декана за обучението и изграждането на управленските кадри на болницата.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.