Вие сте в: Начало // Всички публикации // Смъртност от мозъчни инсулти

Смъртност от мозъчни инсулти

От болестите на нервната система мозъчните инсулти са най-честата причина за смъртен изход и инвалидност поради неврологичен и/или когнитивен дефицит. Те заемат второ до четвърто място в структурата на общата смъртност. Инсултите са и една от най-главните причини за изразходване на големи обществени ресурси.

През последните няколко десетилетия се наблюдава рязко понижаване на смъртността от мозъчни инсулти. Тази тенденция се обуславя както от системното повлияване на определени изменяеми рискови фактори за възникване на мозъчни инсулти, така и на тяхното по-ефикасно лечение.

Според възрастово стандартизираните данни на Евростат за държавите от Европейския съюз смъртността от мозъчни инсулти през 2010 г. е съставлявала 9% от общата смъртност. При това тя показва големи разлики между отделните европейски държави. Смъртността от инсулти е най-ниска във Франция – 23 на 100 000 население за жените, 31 – за мъжете, а най-висока е в България – 152 на 100 000 население за жените и 214 – за мъжете. Смъртността от инсулти в България е 2,9 пъти по-висока за мъжете и 2,6 пъти – за жените в сравнение със средните стойности за ЕС. През периода 1995-2000 г. във всички европейски държави се наблюдава тенденция за понижаване на смъртността от инсулти. Тази тенденция е различна за отделните страни. Средно за ЕС понижаването е с около 39%, а за някои европейски държави то е приблизително 60%. За България тенденцията към понижаване на смъртността от инсулти за същия период е едва около 15%. Посочва се, че основните причини за намаляване на смъртността от инсулти в ЕС е контролирането на съдовите рискови фактори (преди всичко на хипертонията) и ограничаването на тютюнопушенето. Подобреното лечение на инсултите също допринася за намаляване на смъртността.

Тенденция за понижаване на смъртността от инсулти през последните десетилетия се наблюдава и в САЩ. Възрастово стандартизираната смъртност от инсулти  през 1950 г. е била 88 на 100 000 население, а през 2010 г. тя е 23 на 100 000 население. Това означава намаляване на смъртността от мозъчни инсулти за период от шест десетилетия с около 74%. При това смъртността се понижава и за лица под 65 години. В изложение на Американската кардиологична асоциация и Американската асоциация за инсулти се посочва, че понижаването на смъртността от мозъчни инсулти се обуславя от много фактори, комбинации от тях, както и определени интервенции. Клинични и епидемиологични данни сочат, че рискът от инсулти и смъртният изход от тях са свързани най-тясно с хипертонията. Подобреният контрол на кръвното налягане и снижаването на популационното систолно налягане от 131 mmHg през 1960 г. на 122 mm Hg през 2008 г. е основният фактор за понижаване на смъртността от инсулти. Посочва се, че лечението на захарния диабет и дислипидемиите също може да допринесе за намаляване на смъртността от инсулти. Интензивните инсултни отделения и клиники, въвеждането на тромболиза с рекомбинантен тъканен плазминогенен активатор при исхемични инсулти, ограничаване на тютюнопушенето, лечение на предсърдното мъждене и други фактори могат да имат роля за понижаването на смъртността от инсулти. Тези данни показват, че много изменяеми рискови фактори  и интервенциите за тяхното отстраняване допринасят за понижаване на заболяемостта от мозъчни инсулти и намаляване на смъртността от тях.

Както вече стана дума, възрастово стандартизираните показатели сочат, че България е на първо място по смъртност от мозъчни инсулти в ЕС и с най-слабо проявена тенденция за понижаването й. Това неблагоприятно здравословно състояние на нацията обременява силно здравеопазването и икономиката на страната. Поради това наложително е разработването и осъществяването, с участие на невролози, кардиолози и други специалисти, на научнообоснована национална програма за превенция на мозъчните инсулти с акцент върху контролирането на изменяемите съдови рискови фактори и особено на хипертонията. Подобряването на интензивното лечение и реанимацията също могат да допринесат за намаляване на смъртността от инсулти.

Проф. Димитър ХАДЖИЕВ, дмн

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.