Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Незаменимо място в живота на общината

Незаменимо място в живота на общината

Хасан Азис – кмет на Кърджали

- Уважаеми г-н Азис, известно е, че всеки град е един жив организъм. Къде според Вас е мястото и каква е ролята на областната болница като част от този организъм?

- Община Кърджали е разположена в югоизточната част на Република България. Тя е най-голямата община в Източнородопския планински масив. Град  Кърджали е административен център на областта.

Да, всеки град може да се разглежда като един „жив организъм” и здравеопазването е съществена част от него. Нашата болница е с 80-годишна история. Обслужването на населението от нашия район в болнично заведение започва през 1932 година, когато е открита първата болница в града. През годините болницата се е развивала и разширявала, преминавайки от общинска към окръжна през 1959 г., когато Кърджали е обявен за окръжен център. По време на здравната реформа през 2000 г., със заповед на министъра на здравеопазването съществуващата Районна болница в Кърджали бе преобразувана в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски” АД. Лечебното заведение е най-голямото на територията на областта и обслужва населението от целия регион.

- Как оценявате състоянието на лечебното заведение днес?

- Болницата отговаря на здравните потребности и очакванията на населението, предлагайки достъпна, безотказна, адекватна, достатъчна по обем и качество медицинска помощ. Според мен МБАЛ изпълнява много добре основната си мисия – да осъществява дейности, необходими за повишаване качеството на живот на хората, които трайно или временно са изгубили своето здраве, да подпомага оздравителния процес или да намалява страданията, да забавя развитието на болестта, когато е възможно, или да облекчава нейното протичане.

В стремежа си да удовлетвори нуждите на населението в нашия регион болницата,  в  партньорство с община Кърджали и НПО, реализира и проекти със социална насоченост, в резултат на което бе изграден и хоспис „Добролюбие”.

- Как жителите на града и областта оценяват болничната структура?

Болните хора и техните близки са чувствителни и раними. В такива моменти те не оценяват стойността на медицинските услуги, които получават, а отношението към тях. Информацията, която получавам при срещите си с граждани от община Кърджали, ми дава основание да кажа, че персоналът, работещ в болницата, се стреми да поддържа високо професионално ниво.  Единственото нещо, което ме притеснява, е това, че гражданите изразяват недоволство към работата на ТЕЛК за бавното придвижване на подадените от тях документи.

- Какво още е необходимо да се подобри според Вас?

- Отбелязването на 80-годишнината от създаването на болничното заведение е основание да направим равносметка какво е осъществено и какво е необходимо да се направи, за да бъдат удовлетворени  потребностите и нуждите на населението. Ръководството на болницата в лицето на изпълнителния директор д-р Т. Черкезов има ясна политика за развитието на лечебното заведение. За удовлетворяване на потребностите от здравни грижи на пациентите е необходимо да се предлагат висококачествени медицински услуги, като продължи внедряването на съвременни и ефективни методи и технологии за диагностика и лечение. От съществено значение  е и непрекъснатото обучение на персонала.

Със съжаление искам да подчертая, че през последните години рязко намаля броят на младите медицински специалисти, желаещи да се завърнат и да започнат работа на територията на общината, въпреки добрите условия за реализация. Най-вероятно това се дължи на ниското заплащане в тази сфера и ограничените възможности за развитие и професионално израстване.

Може би тук е мястото да споделя, че предстоящото откриване на  транспортен коридор към Гърция през Маказа е също едно предизвикателство за МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”, тъй като тогава ще има възможност чужди граждани да ползват медицинските услуги, предлагани от болницата. Освен това на територията на нашата област има много природни и археологически забележителности, които са атрактивни и посещавани от много туристи, които при нужда също могат да получат качествена и адекватна медицинска помощ.

- Доколко общината подпомага финансово болницата?

- В състоянието на икономическата криза, в която се намира цялата страна и в това число и общината в Кърджали, въпреки добрите си намерения много трудно заделяме средства за финансиране на МБАЛ. В настоящия момент общината в Кърджали притежава 12.34% от капитала на МБАЛ. Според възможностите си сме осигурявали средства за подпомагане дейността на хоспис „Добролюбие” и на нуждаещите се жители на общината с тежки заболявания, също така сме предоставяли и много дарения. Ние сме активни партньори на болницата при осъществяване на различни проекти и оказваме необходимото съдействие.

Общината в Кърджали поддържа добри взаимоотношения с болницата и доколкото може, подкрепя всички дейности и инициативи, които са в интерес на населението. Надявам се, че през следващите години ще имаме по-добри възможности за сътрудничество.

Иванка Таушанова – областен управител на Кърджали

С ключова роля в здравната система

- През годините многопрофилната болница „Атанас Дафовски” се е утвърдила като водещото лечебно заведение в област Кърджали. И в наши дни продължава да заема много важно място в системата на здравеопазването не само на регионално, но и на национално ниво.

Както е известно, инфраструктурата на областта е предимно планинска – налице са много отдалечени и труднодостъпни селища. В региона функционират още три общински болнични структури, чиято дейност обаче е доста ограничена. Единствено областната болница „покрива“ целия спектър от медицински услуги, което я прави изключително важна за държавата.

Доказателство са различните проекти, които се реализират през последните години. Така например бяхме определени за една от високотехнологичните болници в страната. По проект на МЗ и на Министерството на регионалното развитие ще бъдем сред четиринадесетте структури, които ще бъдат оборудвани с апаратура за ранна диагностика на онкологичните заболявания. По гръцкия план за възстановяване пък ще бъдат получени средства за изграждане на сектор по еднодневна хирургия – надяваме се да стартира до края на тази или началото на следващата година. Отново с европейско и държавно финансиране съвместно с университета в Солун ще бъде осъществен проект за ранна диагностика на генетични заболявания в предродилния период. Става думи за типични за Родопите генетични заболявания. Това също е нещо много ценно, защото в посока профилактика и ранна диагностика на болестите не се прави достатъчно. В момента се реализира голям проект за енергийна ефективност, чиято цел е отоплението на болницата да стане по-ефикасно. Много полезна е съвместната инициатива за изграждането на хосписа „Добролюбие”. От услугата се възползват вече не само жители от региона, но и извън областта. Ето защо се предвижда разширяване на легловата база.

В навечерието на 80-годишния юбилей не бива да забравяме и хората, чиято мисия е била да полагат грижи за здравето на населението и да спасяват живота. През годините в болницата са работили плеяда от лекари, които са дали своя принос в развитието и организацията на здравеопазването на региона. Остава да си пожелаем в града да идват да работят все повече млади специалисти, завършилите медицина кърджалийски младежи да се завръщат. Само по този начин може да се осигури приемственост между поколенията и гаранция, че дадена дейност ще продължи да бъде извършвана. Не е тайна, че проблемът с кадрите е много сериозен. Обсъждали сме въпроса с директора на болницата д-р Тодор Черкезов и считаме, че добрите специалисти трябва да бъдат откривани още в медицинските университети. Разбира се, необходимо е лечебното заведение да има своя политика в тази област, като предлага достатъчно добри условия. Изграждането на структурата като високотехнологична с модерна апаратура е достатъчно предизвикателство за всички млади лекари. Може би с още малко усилия проблемът може да бъде постепенно решаван. Но трябва да се работи много усилено в тази посока.

В заключение искам да подчертая още един факт, който не е за пренебрегване. Болницата е сред най-големите работодатели в областта, като осигурява прехраната на близо 500 души. На практика освен като лечебно заведение кърджалийци възприемат болницата и като работно място. За много семейства тя означава и едното, и другото. Не бива да се забравя, че самото лекарско съсловие е част от духовния живот на града. Това е особено важно за духа, за „сърцето“ на Кърджали, за ритъма на живот.

Доц. д-р Жени Стайкова – директор на РЗИ в Кърджали

Постигнато е много

Бих искала да поднеса сърдечни поздрави до всички, свързани с развитието на МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски“, която през тази година отбелязва един достоен юбилей.

Днес болницата е най-голямото лечебно заведение в Източните Родопи, като в последното десетилетие постигна много въпреки обективните трудности. Резултатите в развитието на многопрофилността, преобразяването на средата чрез благоустрояване и модернизация, издигането на качеството на предоставяните медицински услуги, квалификацията на кадрите, включително и чрез създадения болничен център за обучение и развитие, са сериозни. Днес болницата е с висока икономическа ефективност и финансова стабилност, с внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:200S, преминава успешно всички модули на акредитационната процедура с отлични оценки.

В интерес на населението е разширяването на медицинските услуги в доболничната специализирана помощ чрез създадения към болницата (като дъщерно дружество) Медицински център „Авицена“. Интензивно се развиват отделенията по профили. Високи са постиженията в развитието и на отделенията за диализа, за физикална и рехабилитационна медицина, трансфузионна хематология, образна диагностика, съдебна медицина и клинична патология, ТЕЛК, клиничната и паразитологичната лаборатория. Част от обновлението е и действащият хоспис „Добролюбие”. В скоро време болницата ще разполага и с еднодневна хирургия, и с високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания.

През своите 80 години на развитие нашата болница изпълнява достойно мисията си за предоставяне па висококачествени медицински услуги в съответствие с националната здравна политика и националните медицински стандарти за лечение. За успешния мениджмънт, доказания професионализъм на кадрите и високата съсловна етика говорят многото отличия, сред които и международната награда „Лидер по престиж и качество“, присъдена на лечебното заведение от независимата организация ACTUALID АТ – Мадрид, Испания.

На всички, свързани с миналото, настоящето и бъдещето на нашата болница, честит празник!

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.