Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Вести от НЗОК

Вести от НЗОК

Започва процедура по договаряне на отстъпки за онкологични лекарства за болнично лечение

Националната здравноосигурителна каса изпрати писма до 62 фирми, които притежават разрешение за употреба на 284 медикамента, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в болнични условия. С писмата се отправя покана за договаряне на отстъпка от стойността, която НЗОК заплаща за тези лекарства, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък. Това са противотуморни лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение по клинична процедура № 5 „Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания“ и по клинични пътеки № 251, 252, 254 и 298.

Документите за участие в договарянето се приемат до 23 март т.г., а самото договаряне се извършва по „Методика за договаряне на отстъпки от стойността на лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в болнични условия и заплащани от НЗОК“, която е приета от Надзорния съвет на НЗОК.

Съгласно тази методика стойността на лекарствените продукти, постигната след договарянето в НЗОК, няма да може да надвишава стойността, която Министерството на здравеопазването е заплащало след последното проведено от него договаряне по реда на Закона за обществените поръчки.

Също така отстъпките ще се договарят от стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност на лекарствен продукт, а процентът на отстъпките не може да бъде по-малък от 5.

За провеждане на договарянето управителят на НЗОК назначава със заповед постоянно действаща комисия, която включва юристи, магистър-фармацевти и икономисти. Комисията разглежда предложенията за отстъпки на участниците и обявява на общодостъпно място в централното управление на НЗОК, както и на страницата си в интернет най-ниската стойност за дефинирана дневна доза на всяко международно непатентно наименование. След това комисията с решение обявява резултатите от проведеното договаряне, като посочва конкретните стойности на лекарствени продукти, намалени с направените отстъпки, а управителят на НЗОК сключва договор със съответния притежател на разрешение за употреба за срок от една година.

Всички документи за участие в процедурата по договаряне са публикувани в интернет страницата на НЗОК, линк „Лекарства“, подлинк „За партньорите на НЗОК“. Там е публикуван и списък на фирмите, които са поканени за участие в договарянето, както и списък на лекарствените продукти, за които ще се договарят отстъпки.

Постигнати са отстъпки за 38 лекарства

От 16 март т.г. НЗОК ще заплаща по-ниски цени за 25 лекарствени продукта. Това стана възможно след проведено договаряне между институцията и притежателите на разрешение за употреба на тези лекарства.

Предстои подписване на споразумения за още 13 лекарства, за които фирмите са подали документи за договаряне.

Договорените отстъпки са в размер от 0,04 % до 37,3%, а медикаментите са за лечение на злокачествено новообразувание на млечната жлеза, злокачествено новообразувание на простатата, неинсулинозависим захарен диабет, ехинококоза, астма, хронични вирусни хепатити, болест на Паркинсон, шизофрения,  кистозна фиброза, акромегалия и медикаменти при наличие на трансплантирани органи и тъкани.

Общата стойност на спестените финансови средства за една година, които НЗОК ще реализира от договорените до настоящия момент отстъпки, е 4 205 033 лв.

От януари т.г. в НЗОК са постъпили предложения:

- от AstraZeneca Pharmaceuticals AB, Sweden – за 6 лекарствени продукта;

- от ГлаксоСмитКлайн ЕООД – за 5 лекарствени продукта;

- от Schering-Plough Europe- Belgium, представляван от Мерк Шарп Доум България ЕООД – за 3 лекарствени продукта;

- от Мерк Шарп Доум България ЕООД – за 3 лекарствени продукта;

- от Novo Nordisk – за 5 лекарствени продукта;

- от Eli Lilly S.A., Suisse – за 2 лекарствени продукта;

- от Рош България ЕООД – за 3 лекарствени продукта;

- от Jansen-Cilag International N.V.– за 2 лекарствени продукта.

- от Новартис Фарма ГМБХ – за 7 лекарствени продукта;

- от Новартис Юрофарм Лимитед – за 2 лекарствени продукта.

Според действащата нормативна уредба НЗОК има право да договаря отстъпки при лекарства за домашно лечение, заплащани на 100% от фонда. Това са лекарства, които са без аналог, единствени продукти по INN и не участват в определянето на референтна стойност с други лекарствени продукти. Също така фармацевтичните фирми по своя инициатива могат да предлагат отстъпки за лекарствени продукти с ниво на заплащане от НЗОК 25 %, 50 % и 75 %, които са единствен лекарствен продукт в група и не участват в определянето на референтна стойност. При тези случаи постигнатата отстъпка ще се разпределя пропорционално между заплащаното от НЗОК и доплащането от страна на пациента.

Процесът по договаряне на отстъпки няма определен срок. НЗОК гарантира, че всяко новопостъпило предложение ще бъде разгледано максимално бързо.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.