Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // НЗОК ще освобождава средства от резерва

НЗОК ще освобождава средства от резерва

На свое заседание, продължило до късно на 19 октомври т.г., Надзорният съвет на НЗОК взе решение за освобождаване на оперативния резерв от бюджета на НЗОК, заложен в Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК).

Средствата са в размер общо на 260 268 000 лева. От тях са освободени  180 268 000 лева, които ще бъдат разпределени за здравноосигурителни плащания за болнична помощ и лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Решението за освобождаването е взето по предложение на управителя на НЗОК д-р Нели Нешева в съответствие с поетия ангажимент за осигуряване на редовни плащания до края на годината както към болниците, така и към аптеките.

В момента данните за разходите на НЗОК показват, че предвидените в бюджета средства за болнична помощ, заедно с тези, освободени от оперативния резерв, ще бъдат напълно достатъчни в годишен план.

За първа година НЗОК определя прогнозните бюджети на лечебните заведения според нови правила, които са отворени, гъвкави и динамични. По данни на районните здравноосигурителни каси болниците работят добре с определените им прогнозни бюджети, като използват рационално всички възможности за по-гъвкаво разпределение на средствата. Това им осигурява достатъчен ресурс през съответното тримесечие и възможност да планират своята работа.

Новата методика за разпределение на средствата за лечебните заведения получи положителна оценка както от директори на болници, така и от БЛС.

Съгласно Закона за бюджета на НЗОК за 2011 г. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели са предвидени 391 000 000 лв. Към 20 октомври т.г. НЗОК заплаща за 165 диагнози 1592 медикамента. Средномесечният разход за  лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели през 2011г. започна от 33 500 000 и достигна до 40 000 000 лв.

Основната причина за повишаване на разходите за лекарства на институцията е заплащането от 1 март 2011 г. за 18 редки и онкологични заболявания, както и за медикаменти на пациенти с трансплантирани органи. Механизмът, по който НЗОК заплаща лекарствата за тях, е различен от механизма, по който ги е заплащало Министерството на здравеопазването – НЗОК заплаща в полза на пациента всеки лекарствен продукт, предписан съгласно нормативната база, а досега МЗ осигуряваше медикаментите чрез тръжна процедура и при точно определена финансова рамка. В съответствие със ЗЗО при заплащането на тези лекарства от НЗОК отпадат съществувалите в МЗ квоти и листи на чакащите. НЗОК не определя лекарствените продукти и цените им, за които заплаща. Така голяма част от лекарствата се заплащат по пределни цени на търговец на едро поради липсата на правна възможност за договаряне на цените, както е било досега.

Другите причини за повишените разходи са: отпадане на някои критерии и ограничения за предписване и отпускане на лекарства, включване на нови продукти в Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък,  увеличение на заболяемостта по водещите по разходи диагнози, като сърдечно-съдови заболявания, ХОББ, астма, диабет и др. Не без значение е и повишеният процент на реимбурсация от страна на НЗОК за тези заболявания.

Въпреки преразхода в определения за лекарства бюджет, с отпуснатите от резерва средства ще бъдат удовлетворени потребностите на пациентите от животоспасяващи и животоподдържащи медикаменти.  Гаранция за това са останалите в оперативния резерв на институцията налични средства в размер на 80 000 000 лв.

Ръководството на НЗОК отговорно заявява, че институцията е финансово стабилна и няма да бъде допуснато забавяне в плащанията. То уверява всички свои договорни партньори, както и гражданите на страната, че стабилността и спокойствието, с които системата функционираше през последната година, ще се запазят и до нейното финансово приключване.

Пресцентър на НЗОК

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.