Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Партньорство в действие

Партньорство в действие

Едногодишната работа на Изпълнителна агенция “Медицински одит” все повече утвърждава познатата максима, че човек се учи от грешките си. Може и да е имало предубеденост и неверие в началото, но с времето ИАМО все по-често е приемана като партньор и коректив.

Подобна бе атмосферата на организираната среща между експерти на агенцията и Българското научно дружество по хирургия. В аулата на болница “Царица Йоанна – ИСУЛ” видяхме познати лица от различни сектори на хирургичната ни школа, ръководството на ИАМО, както и гости от МЗ.

В началото на работната среща проф. Дамян Дамянов благодари на своите колеги от градските болници, от Транспортна болница, от ИСУЛ и на хирурзите от Плевен и Ловеч, на представителите на лечебния отдел на МЗ.

Въпреки широката разгласа и многобройните покани към лекари от цялата страна инициативата не събра очакваното множество. Това обаче по никакъв начин не омаловажи нейната същност и значение. Началото бе поставено с подписването на документ, който трасира един нов вид сътрудничество и колаборация. Протоколът за сътрудничество между ИАМО и дружеството на хирурзите, подписан от доц. Златица Петрова и проф. Дамян Дамянов, е олицетворение на едно различно мислене в областта на контрола на медицинските дейности и произтичащите корективи в работата на отделните специалисти. Впрочем това е и пионерски акт, който ще бъде доразвит в работата и с други научни медицински дружества.

- Благодаря на доц. Златица Петрова – обърна се проф. Дамянов към изпълнителния директор на ИАМО, – която ми се обади с идеята да обсъдим многобройните казуси, които те срещат и които са пряко свързани с работата ни на хирурзи. В нашето дружество преценихме, че ще бъде разумно и поучително да се събираме и обсъждаме тези случаи. Така се роди идеята да подпишем споразумение за сътрудничество, което сега ще направим пред тази авторитетна аудитория и ще придадем официален характер на днешното събитие.

След подписването на документа започна и работната част на срещата, която бе твърде специализирана и според думите на проф. Дамянов не представлява голям обществен и журналистически интерес.

В началото на своята презентация доц. Златица Петрова очерта водещите принципи на агенцията.

- Първата ни задача е обмяна на информация по конкретните случаи, които ние срещаме при проверките в хирургичната практика. Второ е използването на вашите експертни възможности, с които ни подпомагате в преценките ни. Дали един случай е медицинска грешка, пропуск, отклонение от правилата за добра медицинска практика или не. И третият подход е свързан с подобни срещи, които организираме в медицинските университетски градове. Ние каним хирурзите от региона, включително и други специалисти, които проявяват интерес, защото медицината е екипна дейност. И в това е смисълът на подобни инициативи – да обсъждаме, да анализираме, да правим изводи и по-малко да грешим.

Подписаното споразумение проектира партньорството в няколко основни посоки на взаимодействие между страните:

- обменят информация, свързана с осъществяваната от тях дейност, в това число регулярен обмен на информация, предварително определена по вид и съдържание;

- разменят мнения и становища по въпроси, касаещи тълкуването и възприетата практика по прилагането на действащи нормативни актове;

- предоставят експертна помощ, когато са необходими специални знания за изпълнение на функциите им;

- организират съвместни работни срещи, семинари, както и други форми на обучение на служителите на Агенцията и членовете на Дружеството;

- ежегодно анализират и извеждат изводи, препоръки и становища, базиращи се на съвместната работа. По целесъобразност могат да се формулират административни и/или научно-практически препоръки към хирурзите в страната;

- използват други методи и форми на взаимодействие в рамките на правомощията си.

В документа изрично е упоменато, че страните поемат задължение да използват постъпилата при тях по силата на настоящото споразумение информация само за целите, за които е получена, и да не я разпространяват или предоставят на трети лица без предварително писмено съгласие на страната – източник на съответната информация, с цел запазване интересите на страните и спазване на съответните законови разпоредби за закрила на информацията. Изискването за предварително съгласие на страната – източник на информация, не се прилага, когато по силата на императивна правна норма предоставянето на информацията на държавен орган или друга публично-правна институция е задължително.

Началото е поставено. Престоят подобни работни срещи с представители на други специалности, с което ИАМО дава пример за непрестанно търсене на възможности за оптимизиране на контролната дейност в името на достоверни и надеждни крайни резултати.

ФМ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.