Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Вести от НЗОК

Вести от НЗОК

Утвърдени са задължителните годишни прогнозни бюджети на болниците

На заседание на 21 февруари т.г. Надзорният съвет на НЗОК утвърди предложените от РЗОК задължителни годишни прогнозни стойности, по които ще работят болниците през 2011 година. Стойностите са разпределени по тримесечия, като са изготвени в съответствие с Правилата за определянето им и разпоредбите в Закона за бюджета на НЗОК за 2011 г.

В направеното разпределение за тази година са отразени промените на цените на някои клинични пътеки, определени с Постановление № 304 на Министерския съвет. Така в региони, където се намират повече кардиологични болници, има намаление на прогнозните годишни стойности спрямо минал период, защото са намалени и цените на съответните клинични пътеки. А на други места – там, където се оказва помощ на онкологично болни, прогнозните стойности са завишени, защото цените на клиничните пътеки за тези заболявания са увеличени.

Съгласно правилата за разпределение на средствата всяка болница е представила в РЗОК определен прогнозен бюджет. Всяка районна здравноосигурителна каса е изготвила освен базови годишни бюджети и прогнозни бюджети за 2011 г. на лечебните заведения за болнична помощ,  в съответствие с новите разрешителни за дейност и нивата на компетентност на лечебните заведения, които отразяват промяната в броя на сключените договори по клинични пътеки, както и промяната  в цените и обема дейност, съгласно Постановление № 304. Бюджетите са представени пред комисия в НЗОК, в която участват и  представители на Надзорния съвет.

При разглеждането на предложенията за годишни прогнозни бюджети по лечебни заведения Надзорният съвет на НЗОК е констатирал, че болници, извършващи процедури по инвазивна кардиология, са предложили значително по-високи стойности на прогнозните си бюджети. Това обстоятелство е разгледано и е установено, че при стриктно прилагане на медицинския стандарт по кардиология, изготвен от  Министерството на здравеопазването, и намалените цени на клиничните пътеки по инвазивна кардиология не е възможно тези болници да извършат процедурите, за които са заявили бюджетите си. С решение на Надзорния съвет (в който има и представители на Министерството на здравеопазването), както и по предложение на Комисията по здравеопазване към Народното събрание заявените стойности са преразгледани и намалени до реално изпълнимите съгласно медицинския стандарт по кардиология.

В съответствие с поетия от управителя на НЗОК д-р Нели Нешева ангажимент за улесняване на процеса по договаряне утвърдените разпределения вече са  изпратени до всички РЗОК. Те от своя страна са започнали от 22 февруари т.г. подписването на договорите с изпълнителите на болнична помощ. То трябва да приключи в кратки срокове, за да могат всички договорни партньори да отчетат последната извършена от тях дейност. Въпреки малкия срок, с който разполага, НЗОК ще направи всичко възможно през следващата седмица да изплати отчетената дейност.

Съгласно правилата за разпределяне на средствата на болниците, след края на първото тримесечие при доказана необходимост, направените разпределения могат да бъдат коригирани.

Обсъждат проблеми в лечението на онкологично болни

На срещата с ръководството на НЗОК бяха представители на пациентски организации и управители на комплексни онкологични центрове от цялата страна.

Основната обсъждана тема беше за прогнозните бюджети, с които ще работят изпълнителите на болнична помощ през тази година. Управителят на НЗОК д-р Нели Нешева даде разяснения на участниците в срещата по какъв начин са определени прогнозните стойности, като бяха оповестени бюджетите на всяка една структура, която работи в тази област на медицината.

Конкретно беше разгледан въпросът със заплащането по клинична пътека № 298 за диагностика и системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години. Обяснен бе механизмът, по който са определени средствата за тази клинична пътека. Ръководството на НЗОК пое ангажимента след края на първото тримесечие на годината да направи сравнение между заложените прогнозни случаи по тази клинична пътека  и реално отчетените. След този период са възможни корекции в предварително направените изчисления. Тогава ще бъде проведена и нова среща с директорите на комплексните онкологични центрове.

На срещата бяха поставени и проблеми, по които НЗОК не може да вземе отношение: издаването на разрешителни за дейност на нови болнични структури; преустановеното от тази година  допълнително финансиране на бившите диспансери от общините; методиката за субсидиране на лечебните заведения от Министерството на здравеопазването и др.

Обсъдени бяха и въпроси, свързани с предписването и отпускането на лекарства на онкологично болни пациенти от 1 март т.г. По този повод НЗОК напомня, че на интернет страницата на институцията са публикувани указания, с които се дава разяснение какво трябва да направят пациентите, за да получават въпросните лекарства по линия на НЗОК.

Предстои анализ на разпределението на направленията

Ръководството на НЗОК проведе среща със зам.-председателя на районната лекарска колегия в Пловдив д-р Георги  Кръстев, който е и управител на ДКЦ І. Повод бе създалото се напрежение сред изпълнителите на извънболнична помощ след получаване на определените им за първото тримесечие на годината стойности за изследвания и направления за консултация със специалист.

НЗОК е направила справка за Пловдив, според която за първото тримесечие на 2011 г. са разпределени с 5000 броя повече направления спрямо предишното тримесечие. Също така с 200 000 лева са увеличени средствата за медико-диагностични изследвания за същия период.

Създалото се недоволство при изпълнителите на извънболнична медицинска помощ се дължи на факта, че по места РЗОК не са разяснили правилата, по които се определя броят специализирани медицински дейности и стойността на медико-диагностични дейности. Също така се установи, че не всички РЗОК са използвали заложените в правилата (чл.9,ал.1,2и3) възможности за гъвкаво преразпределение на средствата на регионално ниво.

По тази причина управителят на НЗОК д-р Нели Нешева е разпоредила да бъде направен анализ на това как са използвани данните от усвояването на направленията през 2010 г. и дали тези данни са отразени при изготвените по новата методика разпределения за 2011 г. Още в края на миналата година работна група в НЗОК констатира, че на някои места остават неусвоени направления, което наложи през 2011 г. РЗОК да  направят корекция в коефициентите на изпълнителите.

Разпределените стойности за първото тримесечие на 2011 г. са получени в РЗОК още в началото на февруари. На национално ниво на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ за първото тримесечие на 2011 г. са разпределени над 70 000 броя повече направления за консултация със специалист спрямо определените за същото тримесечие на 2010 г. При сравнение между двата периода се вижда, че са увеличени и средствата за медико-диагностични изследвания с 25% или с 3 576 000 лева.

Д-р Нешева настоява директорите на РЗОК да постъпят отговорно и още веднъж подробно да разяснят на договорните партньори новата методика за разпределяне на стойностите за изследвания и броя направления за консултация със специалист.

От тази година при разпределянето на средствата, предвидени за изследвания и консултация със специалист, е променена гледната точка – няма да се взема предвид единствено броят на населението в региона, а ще се отчитат и неговите специфични характеристики – възрастова структура на населението, вид населено място и др., обуславящи потребяването на здравните услуги.

За разлика от предходни години определянето на броя на СМД и стойността на МДД ще става в края на месеца, предхождащ тримесечието, в което ще бъдат използвани. По този начин всеки изпълнител ще знае с какво разполага още в началото на тримесечието. На личните лекари ще бъдат определяни еднакви коефициенти за разпределяне на броя на СМД и стойността за МДД за всяка РЗОК на база здравноосигурени лица от пациентската листа с непрекъснати здравноосигурителни права. Също така на специалистите с еднакви специалности ще се определят еднакви коефициенти за всяка РЗОК на база брой първични прегледи за всяка РЗОК.

Правилата дават възможност на лекарите да правят вътрешно преразпределяне на средства съобразно броя на здравноосигурените лица с непрекъснати здравноосигурителни права в пациентската листа, броя на здравноосигурените лица, включени в диспансерно наблюдение, майчино и детско здравеопазване, както и рискови групи. Лекарите ще могат да преразпределят при нужда направления, предвидени за диспансерни прегледи, профилактика и рискови групи към такива за остри случаи и обратно.

И през тази година договорните партньори ще могат да надвишават с 10% определените им направления и средства, които няма да компенсират, но тe няма да могат да се прехвърлят в друго тримесечие. Отделно ще могат да ги надвишават и с 15 %, които ще бъдат компенсирани в следващото тримесечие.

НЗОК гарантира, че всички средства са разпределени, като стриктно са спазени заложените в Правилата принципи и не са допускани изключения, които да ощетят или да облагодетелстват определени договорни партньори. При определянето на стойностите е възможно при някои специалисти да са се получили по-ниски нива спрямо миналата година, но това е в резултат на приложения единен за всички метод за разпределяне.

Пресцентър на НЗОК

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.